Medisch toezicht
Je bent hier:

Definitie

Welzijn op het werk definieert men als het geheel van factoren met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden waarin het werk wordt uitgevoerd:

 • veiligheid op het werk
 • bescherming van de gezondheid van de werknemer
 • psychosociale aspecten van het werk
 • ergonomie
 • arbeidshygiëne
 • verfraaiing van de werkplaatsen.

Welzijn op het werk betekent preventie

Preventiediensten en dus ook arbeidsartsen doen aan preventie op 3 niveaus:

 • Primaire: Dit is de meest zuivere vorm. Het echt voorkómen van werk gerelateerde aandoeningen. Voorbeeld: vaccinatie, aanleren van correct tillen.
 • Secundaire: Het opsporen van werk gerelateerde aandoeningen in een zo vroeg mogelijk stadium, zodat ze niet verergeren. Voorbeeld: gehoortesten.
 • Tertiaire: Het verhelpen van werk gerelateerde aandoeningen die zich gesteld hebben. Voorbeeld: bij peesbeschadiging in de schouder het werk zo aanpassen dat het probleem zich niet herhaalt.

Aandoeningen die te maken hebben met het werk zijn er:

 • Beroepsziekte: Hiervan aanvaardt men dat het beroep de ziekte veroorzaakt.
 • Beroepsgebonden aandoening: Deze aandoening komt voor op het werk, maar men aanvaardt het oorzakelijk verband niet.

Meer info: https://www.fedris.be/

De afdeling medisch toezicht

De arbeidsartsen werken in de externe dienst voor de afdeling medisch toezicht. Ze worden bijgestaan door verpleegkundigen en preventieadviseurs met een opleiding niveau 2 arbeidsveiligheid. De afdeling organiseert eerste hulp trainingen voor bedrijfshulpverleners en aangeduide personen. De directeur medisch toezicht geeft leiding aan deze afdeling.

Bezoeken aan de onderneming

We bezoeken de aangesloten onderneming zo snel mogelijk en vervolgens op geregelde tijdstippen. Dit zal afhangen van de grootte en de aard van de activiteiten.

Bij het bezoek stellen we vast welke risico’s de werknemers kunnen lopen en wat hiervoor de meest aangewezen preventie handelingen zijn. Indien de risico’s niet meteen duidelijk zijn, zullen we waar nodig een risicoanalyse aanbevelen. De risicoanalyses kunnen besteld worden bij de afdeling risicobeheersing van de externe dienst.

Door het bekijken van de activiteiten en de bespreking ervan met de werkgever, maken we een zo goed mogelijk beeld op van de risico’s voor de gezondheid van het personeel in de omgeving. We hebben hiervoor een aantal standaard risicosets per activiteit en we toetsen deze af in de onderneming. We noemen dit de werkpostfiches. De bezoeker stelt per functie een werkpostfiche op met deze risico’s en stelt een plan van medisch toezicht op. We gaan na op wie welke fiches van toepassing zijn.

We herhalen en actualiseren deze werkpostfiches bij elk bezoek.

De gezondheidsbeoordeling

De externe dienst biedt als dienstverlening de mogelijkheid tot gezondheidsbeoordeling. Dat is verplicht als we vaststellen dat de werknemer een risico loopt dat volgens de wetgeving opgevolgd moet worden met gezondheidsbeoordelingen.

Wettekst: http://www.werk.belgie.be/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=46033.

Duiding: http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=562 

Voor deze werknemers is er verplicht een gezondheidsbeoordeling:

 • Voorafgaandelijk aan de blootstelling (dus ook bij werkpostmutatie).
 • Periodiek (medisch onderzoek en/of aanvullende handelingen).
 • Bij werkhervatting (na afwezigheid van 4 weken).
 • Bescherming van zwangerschap of borstvoeding tegen risico’s.

Op initiatief van de werknemer kan deze, al dan niet met medeweten van de werkgever, de arbeidsarts raadplegen voor problemen in verband met het werken:

 • Spontane raadpleging als hij aan het werk is.
 • Bezoek voorafgaand aan de werkhervatting als hij in ziekteverlof is.

De re-integratiebeoordeling van arbeidsongeschikte werknemers kan op initiatief van de werknemer, werkgever of adviserend arts van het ziekenfonds. Dit is niet van toepassing bij een arbeidsongeval of beroepsziekte. https://www.premed.be/re-integratie.

Aanvullende medische handelingen

Bij deze gezondheidsbeoordelingen zullen we alle handelingen stellen die nodig zijn voor de beoordeling en de adviezen. Voorbeelden: vaccinatie, Tuberculose test, gehoortest, oogtest, longfunctietest, …

Aanpassing van het werk aan de veranderende mogelijkheden van de mens

De ouder wordende werkende mens wordt getroffen door ongevallen of ziektes en ziet jammer genoeg soms zijn mogelijkheden beperkt.

Levensgewoonten zoals voeding, obesitas, middelengebruik, sedentaire levensstijl dragen hier soms toe bij.

De arbeidsarts onderzoekt de werknemer met beperkte mogelijkheden, overlegt met behandelende artsen en andere instanties en formuleert een advies dat rekening houdt met deze veranderende mogelijkheden.

Het doel is het behoud van tewerkstelling. Dat kan in de eigen job, eventueel met aanpassingen, in een andere job bij dezelfde werkgever of desnoods bij een andere werkgever of instantie.

De medische contacten die hiervoor vaak ingezet worden, zijn het bezoek voorafgaand aan de werkhervatting, het re-integratie onderzoek en in mindere mate de onderzoeken bij werkhervatting.

Waar

De gezondheidsbeoordelingen en aanvullende medische handelingen gaan door bij Premed of bij de werkgever (als deze beschikt over gepaste lokalen).

Adviezen

Onze bezoeken, besprekingen en medische onderzoeken leiden tot adviezen aan de onderneming. Deze zijn mondeling, schriftelijk en onder de vorm van toelichting aan het sociaal overleg in de onderneming.

Eerste hulp training voor bedrijfshulpverleners en aangewezen personen

Bedrijven hebben de wettelijke verplichting om eerste hulp te organiseren aan hun werknemers (codex welzijn I.5-1 tot 13: http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=563).

We bieden de mogelijkheid tot opleiding aan bij Premed: https://www.premed.be/opleidingen/.

Werkgevers kunnen ook opteren voor een opleiding in het bedrijf zelf.

Informatie

Klanten van Premed beschikken via ons webportaal voor werkgevers over heel wat functionaliteit. Zij hebben toegang tot alle beslissingen van gezondheidsbeoordeling en onze vele brochures over alle mogelijke onderwerpen die werkgevers en werknemers kunnen interesseren in verband met preventie en werken.

De arbeidsarts en de verpleegkundigen beantwoorden met plezier specifieke vragen. Opleidingen over gespecialiseerde onderwerpen worden op maat van de ondernemingen voorzien.

Bijkomende dienstverlening

1. Gezondheidskompas

We bevragen en meten verschillende parameters die te maken hebben met de totale gezondheid. Dit gebeurt voor een deel bij elk periodiek gezondheidstoezicht. De andere parameters en de rapportering (individuele en bij een voldoende grote groep eventueel collectieve anonieme) zijn optioneel. We kunnen dit ook uitrollen voor werknemers die geen periodieke gezondheidsbeoordelingen ondergaan. De domeinen zijn roken, beweging, gewicht, bloeddruk, cholesterol, diabetes, risico voor hart – en vaatziekten en vitaliteit.

 

2. Beoordeling van de rijgeschiktheid van chauffeurs van groep 2

De arbeidsarts kan instaan voor het afleveren van een rijgeschiktheidsattest, die nodig is voor het uitreiken of verlengen van een rijbewijs van groep 2 (vb. vrachtwagenchauffeur, buschauffeur,…).

Wanneer is een rijgeschiktheidsattest verplicht ?

Een rijgeschiktheidsattest is verplicht voor bestuurders met rijbewijs:

 • C en C+E voor voertuigen van meer dan 3.500 kg
 • D en D+E voor voertuigen met meer dan 9 plaatsen

 • reizigersvervoer met autobus of autocar
 • taxidiensten
 • verhuurdiensten van wagens met chauffeur
 • ambulancediensten
 • bezoldigd leerlingenvervoer

Wat brengt u mee naar het medisch onderzoek? 

 • uw rijbewijs
 • identiteitskaart
 • uw bril
 • een lijst met de medicatie die u eventueel inneemt

attesten bij bepaalde aandoeningen:

 • attest van de cardioloog, bij aandoeningen van hart en bloedvaten
 • attest van de psychiater, bij geestelijke of psychiatrische aandoeningen
 • attest van de neus-, keel- en oogarts, bij duizeligheid en evenwichtsstoornissen
 • attest van de oogarts, bij ernstige acute of chronische aandoeningen van de ogen
 • attest van de neuroloog, bij ernstige neurologische aandoeningen (zoals epilepsie)
 • attest van endocrinoloog-internist of diabetoloog-internist, bij diabetes mellitus of suikerziekte

Wat houdt het medisch onderzoek in?

U dient een medische vragenlijst in te vullen. Tijdens het medisch onderzoek voeren we o.a. een oogtest uit om uw gezichtsscherpte te bepalen. Daarnaast volgt er een uitgebreide anamnese. De arbeidsarts gaat na of u voldoet aan de wettelijke bepaalde normen voor fysieke en geestelijke geschiktheid.

Geldigheidsduur.

Meestal heeft het attest een geldigheidsduur van 5 jaar.

Voor personen tussen de 66ste en de 70ste verjaardag wordt de geldigheidsduur beperkt tot de 71ste verjaardag. Voor personen tussen de 70ste en de 74ste verjaardag bedraagt de geldigheidsduur van het rijgeschiktheidsattest maximaal één jaar. Vanaf de 74ste verjaardag wordt de rijgeschiktheid beperkt tot de dag voor de 75ste verjaardag. Personen vanaf de 75ste verjaardag worden verwezen naar een medisch centrum van Medex (afspraken contact center op 02 524 97 97 of via http://www.medex.fgov.be  en doorklikken op chauffeurs ).

 

3. Embrace yourself

We bieden een pakket van preventieve technieken aan om gezonder en gelukkiger door het leven te gaan. De trainer zoomt in op de noodzaak aan beweging voor werknemers met een sedentair gedrag. Ademhalings- en ontspanningstechnieken worden aangeleerd met als uiteindelijk doel actief bij te dragen aan een meer dynamische en gezonde bedrijfscultuur. Embrace yourself komt in 3 vormen:

 • Info- en doesessie van 1,5 uur
 • 8-weken programma van 1,5 uur per week

Bedrijfsspecifiek traject op maat van de onderneming.