Medisch toezicht
Je bent hier:

In elke werkomgeving, dus ook in jouw onderneming, moeten werkgever, leidinggevenden en personeel aandacht hebben voor welzijn, veiligheid en gezondheid. Want veilig en gezond werk is een basisrecht voor elke werkende mens.

Dit welzijn op het werk is het geheel van factoren met betrekking tot de voorwaarden waarin het werk wordt uitgevoerd.

Het gaat over:

 • veiligheid op het werk
 • bescherming van de gezondheid van de werknemer
 • psychosociale aspecten van het werk
 • ergonomie
 • arbeidshygiëne
 • verfraaiing van de werkplaatsen

Welzijn op het werk betekent PREVENTIE

Preventiediensten doen aan preventie op 3 niveaus:

 • Primaire: Dit is de meest zuivere vorm. Het echt voorkómen van werk gerelateerde aandoeningen. Voorbeeld: vaccinatie, aanleren van correct tillen.
 • Secundaire: Het opsporen van werk gerelateerde aandoeningen in een zo vroeg mogelijk stadium, zodat ze niet verergeren. Voorbeeld: gehoortesten.
 • Tertiaire: Het verhelpen van werk gerelateerde aandoeningen die zich gesteld hebben. Voorbeeld: bij peesbeschadiging in de schouder het werk zo aanpassen dat het probleem zich niet herhaalt.

Wat zijn “werk gerelateerde aandoeningen”

 • Beroepsziekte: Hiervan aanvaardt men dat het beroep de ziekte veroorzaakt.
 • Beroepsgebonden aandoening: Deze aandoening komt voor op het werk, maar men aanvaardt het oorzakelijk verband niet.

Meer info: https://www.fedris.be/

De afdeling medisch toezicht

De arbeidsartsen werken in de externe dienst voor de afdeling medisch toezicht. Ze worden bijgestaan door verpleegkundigen en preventieadviseurs met een opleiding niveau 2 arbeidsveiligheid.

 1. Het medisch onderzoek – de gezondheidsbeoordeling
 2. Aanpassing van het werk aan de veranderende mogelijkheden van de mens
 3. Het re-integratietraject
 4. Aanvullende medische handelingen
 5. Bezoeken aan de onderneming
 6. Eerste hulp training voor bedrijfshulpverleners en aangewezen personen
 7. Beoordeling van de rijgeschiktheid van chauffeurs van groep 2
 8. Het Fedris rugprogramma
 9. Het gezondheidskompas
 10. Springbokcoaching

 

Het medisch onderzoek – de gezondheidsbeoordeling

Dat is verplicht als we vaststellen dat de werknemer een risico loopt dat volgens de wetgeving opgevolgd moet worden met gezondheidsbeoordelingen.

Wanneer is het medisch onderzoek verplicht?

 • Voorafgaandelijk aan de blootstelling. (dus ook wanneer een werknemer een andere job binnen hetzelfde bedrijf gaat uitvoeren).
 • Periodiek.
 • Bij werkhervatting (na afwezigheid van 4 weken).
 • Wanneer er maatregelen nodig zijn i.v.m. bescherming van zwangerschap of borstvoeding tegen risico’s.

Ook de werknemer zelf kan het initiatief nemen de arbeidsarts te raadplegen voor problemen in verband met het werken. Dit kan al dan niet met medeweten van de werkgever.

 • Spontane raadpleging als hij aan het werk is.
 • Bezoek voorafgaand aan de werkhervatting als hij in ziekteverlof is.

 

Aanpassing van het werk aan de veranderende mogelijkheden van de mens

De ouder wordende werkende mens wordt getroffen door ongevallen of ziektes en ziet jammer genoeg soms zijn mogelijkheden beperkt.

Levensgewoonten zoals voeding, obesitas, middelengebruik, sedentaire levensstijl dragen hier soms toe bij.

De arbeidsarts onderzoekt de werknemer met beperkte mogelijkheden, overlegt met behandelende artsen en andere instanties en formuleert een advies dat rekening houdt met deze veranderende mogelijkheden.

Het doel is het behoud van tewerkstelling. Dat kan in de eigen job, eventueel met aanpassingen, in een andere job bij dezelfde werkgever of desnoods bij een andere werkgever of instantie.

De medische contacten die hiervoor vaak ingezet worden, zijn het bezoek voorafgaand aan de werkhervatting, het re-integratie onderzoek en in mindere mate de onderzoeken bij werkhervatting.

 

Het re-integratietraject

De re-integratiebeoordeling van arbeidsongeschikte werknemers kan op initiatief van de werknemer, werkgever of adviserend arts van het ziekenfonds. Dit is niet van toepassing bij een arbeidsongeval of beroepsziekte.

Meer informatie op

 

Aanvullende medische handelingen - brochure

Wetgeving - KB periodieke gezondheidsbeoordeling 

KB van 11 juni 2019, in de codex welzijn op het werk opgenomen onder boek I titel 4, meer bepaald in Art. I.4-30 en bijlage I.4-5 “Frequentie en inhoud van het periodiek gezondheidstoezicht”

Dit KB past de frequentie aan van de periodieke gezondheidsbeoordeling. Het biedt een antwoord op het beschikbaar aantal arbeidsartsen, dat zonder de medische opvolging van werknemers met een beroepsrisico aan te tasten. Onze verpleegkundigen worden hiervoor ingezet.

Concreet bepaalt het KB dat voor de meeste beroepsrisico’s de periodieke gezondheidsbeoordeling voortaan pas om de 2 jaar moet gebeuren. 

Praktisch kent het gezondheidstoezicht twee onderdelen.

 

 1. De periodieke gezondheidsbeoordeling met aanvullende medische handelingen

Voor het gros van de risico’s dient de gezondheidsbeoordeling door de arbeidsarts in plaats van jaarlijks pas om de 2 jaar plaats te vinden.

Aan het onderzoek zelf verandert er niets. Na afloop van de periodieke gezondheidsbeoordeling bij de arbeidsarts ontvangen de werkgever én de werknemer een formulier voor formulier voor gezondheidsbeoordeling. Dit document vermeldt de beslissing en/of de adviezen van de arbeidsarts.

Tijdens dat contactmoment met de werknemer gebeuren, wanneer van toepassing verschillende aanvullende medische handelingen. Dit is niets nieuws, want het zijn onze technische testen en vaccins, die voorheen ook gekoppeld waren aan de gezondheidsrisico’s. We denken hierbij aan gehoortest, longfunctietest, diabetesvragenlijst, inentingen…

 

 1. Tussentijdse aanvullende medische handelingen

In het tussenliggende jaar - het jaar dat de werknemer geen medisch contact heeft met de arts – voert de verpleegkundige deze aanvullende medische handelingen in functie van de beroepsrisico’s tussentijds uit en rapporteert deze aan de arts.

De beroepsrisico’s bepalen niet alleen de frequentie, maar ook de inhoud van de aanvullende medische handelingen.

Bovendien vult de werknemer een medische vragenlijst in, die de verpleegkundige daarna met hem overloopt.

Zo nodig kan de arts later nog contact nemen met de werknemer. De werknemer kan dit zelf ook vragen. De arts kan de werknemer alsnog uitnodigen voor een periodieke gezondheidsbeoordeling.

Daarnaast kan hij kan steeds een spontane raadpleging aanvragen als hij klachten ondervindt die gelinkt zijn aan het werk.

We leveren geen formulier voor gezondheidsbeoordeling maar wel een aanwezigheidsattest af na tussentijdse aanvullende medische handelingen.

 

Wijzigt dit iets aan de werkgeversbijdrage?

Neen, de aangepaste frequentie van de gezondheidsbeoordeling bij de arts naar tweejaarlijks heeft geen invloed op de bijdrage.

 

Wat is de geldigheidsduur van het Formulier voor Gezondheidsbeoordeling?

Premed vermeldt geen geldigheidsduur op de formulieren van gezondheidsbeoordeling. De Orde van Artsen heeft uitdrukkelijk bepaald dat de periodieke gezondheidsbeoordeling een momentopname is, en geen garantie kan bieden voor wat zich nadien op gezondheidsvlak afspeelt. De frequentie van de periodieke gezondheidsbeoordeling bij de arts kan men terugvinden in de codex welzijn (bijlage I.4-5 “Frequentie en inhoud van het periodiek gezondheidstoezicht”)

 

Ook zonder deze vermelding is het formulier geldig.

Wil de arbeidsarts de werknemer op een vroeger tijdstip terugzien, dan vermeldt hij dat uitdrukkelijk op het formulier. 

 

Bezoeken aan de onderneming

We bezoeken de aangesloten onderneming zo snel mogelijk en vervolgens op geregelde tijdstippen. Dit zal afhangen van de grootte en de aard van de activiteiten.

Bij het bezoek stellen we vast welke risico’s de werknemers kunnen lopen en wat hiervoor de meest aangewezen preventie handelingen zijn. Indien de risico’s niet meteen duidelijk zijn, zullen we waar nodig een risicoanalyse aanbevelen. De risicoanalyses kunnen besteld worden bij de afdeling risicobeheersing van de externe dienst.

Door het bekijken van de activiteiten en de bespreking ervan met de werkgever, maken we een zo goed mogelijk beeld op van de risico’s voor de gezondheid van het personeel in de omgeving. We hebben hiervoor een aantal standaard risicosets per activiteit en we toetsen deze af in de onderneming. We noemen dit de werkpostfiches. De bezoeker stelt per functie een werkpostfiche op met deze risico’s en stelt een plan van medisch toezicht op. We gaan na op wie welke fiches van toepassing zijn.

We herhalen en actualiseren deze werkpostfiches bij elk bezoek.

Adviezen

Onze bezoeken, besprekingen en medische onderzoeken leiden tot adviezen aan de onderneming. Deze zijn mondeling, schriftelijk en onder de vorm van toelichting aan het sociaal overleg in de onderneming.

 

Eerste hulp training voor bedrijfshulpverleners en aangewezen personen

Bedrijven hebben de wettelijke verplichting om eerste hulp te organiseren aan hun werknemers (codex welzijn I.5-1 tot 13: http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=563).

We bieden de mogelijkheid tot opleiding aan bij Premed: https://www.premed.be/opleidingen/.

Werkgevers kunnen ook opteren voor een opleiding in het bedrijf zelf.

 

Beoordeling van de rijgeschiktheid van chauffeurs van groep 2

De arbeidsarts kan instaan voor het afleveren van een rijgeschiktheidsattest, die nodig is voor het uitreiken of verlengen van een rijbewijs van groep 2 (vb. vrachtwagenchauffeur, buschauffeur,…).

Wanneer is een rijgeschiktheidsattest verplicht ?

Een rijgeschiktheidsattest is verplicht voor bestuurders met rijbewijs:

 • C en C+E voor voertuigen van meer dan 3.500 kg
 • D en D+E voor voertuigen met meer dan 9 plaatsen
 • reizigersvervoer met autobus of autocar
 • taxidiensten
 • verhuurdiensten van wagens met chauffeur
 • ambulancediensten
 • bezoldigd leerlingenvervoer

Wat brengt u mee naar het medisch onderzoek? 

 • uw rijbewijs
 • identiteitskaart
 • uw bril
 • een lijst met de medicatie die u eventueel inneemt

attesten bij bepaalde aandoeningen:

 • attest van de cardioloog, bij aandoeningen van hart en bloedvaten
 • attest van de psychiater, bij geestelijke of psychiatrische aandoeningen
 • attest van de neus-, keel- en oogarts, bij duizeligheid en evenwichtsstoornissen
 • attest van de oogarts, bij ernstige acute of chronische aandoeningen van de ogen
 • attest van de neuroloog, bij ernstige neurologische aandoeningen (zoals epilepsie)
 • attest van endocrinoloog-internist of diabetoloog-internist, bij diabetes mellitus of suikerziekte

Wat houdt het medisch onderzoek in?

U dient een medische vragenlijst in te vullen. Tijdens het medisch onderzoek voeren we o.a. een oogtest uit om uw gezichtsscherpte te bepalen. Daarnaast volgt er een uitgebreide anamnese. De arbeidsarts gaat na of u voldoet aan de wettelijke bepaalde normen voor fysieke en geestelijke geschiktheid.

Geldigheidsduur

Meestal heeft het attest een geldigheidsduur van 5 jaar.

Voor personen tussen de 66ste en de 70ste verjaardag wordt de geldigheidsduur beperkt tot de 71ste verjaardag. Voor personen tussen de 70ste en de 74ste verjaardag bedraagt de geldigheidsduur van het rijgeschiktheidsattest maximaal één jaar. Vanaf de 74ste verjaardag wordt de rijgeschiktheid beperkt tot de dag voor de 75ste verjaardag. Personen vanaf de 75ste verjaardag worden verwezen naar een medisch centrum van Medex (afspraken contact center op 02 524 97 97 of via http://www.medex.fgov.be  en doorklikken op chauffeurs ).

 

Het Fedris rugprogramma

Komt uw werknemer in aanmerking voor het revalidatieprogramma voor lage rugpijn van Fedris?

Is een werknemer minstens 4 weken en hoogstens 6 maanden arbeidsongeschikt door lage rugpijn als gevolg van rugbelastend werk? Dan kan hij/zij in aanmerking komen voor het revalidatieprogramma voor lage rugpijn van Fedris (Federaal agentschap voor beroepsrisico’s) als hij/zij aan een aantal voorwaarden voldoet.

Wat houdt het revalidatieprogramma voor lage rugpijn in?

 1. Een revalidatieprogramma van maximaal 36 sessies van 2 uur bij een erkend revalidatiecentrum. Fedris betaalt het remgeld van de revalidatiesessies terug aan de werknemer (het ziekenfonds betaalt de rest). Ook is er een tussenkomst in de verplaatsingskosten.  
 2. Een ergonomische interventie op de werkvloer. De werkgever kan hiervan 470 euro terugvorderen.

Wat zijn de voorwaarden (voor wie)?

 • Minimum 4 weken tot maximum 6 maanden arbeidsongeschiktheid ten gevolge van lage rugpijn.
 • De werknemer heeft het risico van manueel hanteren van lasten/mechanische trillingen of belasting van ergonomische aard voor de rug.
 • Beeldschermwerk valt hier niet onder.

Hoe werkt het?

 1. Je verwijst de werknemer naar de arbeidsarts die de procedure zal opstarten. Er gebeurt een aanvraag bij Fedris. Het aanvraagformulier wordt zowel ingevuld door de arbeidsarts als door het revalidatiecentrum.
 2. Fedris brengt de werknemer en de arbeidsarts binnen de 15 dagen op de hoogte over de beslissing.
 3. Indien de aanvraag werd goedgekeurd, gaat de werknemer naar het revalidatiecentrum.
 4. De werkgever kan een ergonomische interventie laten uitvoeren op de werkplek door een preventieadviseur ergonomie van de interne preventiedienst (IDPBW) of de externe preventiedienst (EDPBW) Premed.

Ergonomische interventie op de werkvloer?

 • De werkgever neemt het initiatief en laat een ergonomische interventie uitvoeren (opleiding, training on the job, risicoanalyse….) door een preventieadviseur ergonomie van de IDPBW of van de EDPBW Premed.
 • De werkgever bezorgt, binnen de 6 maanden na de goedkeuring van de aanvraag, aan Fedris:
  • het verslag van de ergonomische interventie;
  • de factuur van de ergonomische interventie;
  • het aanvraagformulier tot terugbetaling.
 • De werkgever vordert 470 terug van de ergonomische interventie.

Meer info: https://www.fedris.be/

 

Het gezondheidskompas

We bevragen en meten verschillende parameters die te maken hebben met de totale gezondheid. Dit gebeurt voor een deel bij elk periodiek gezondheidstoezicht. De andere parameters en de rapportering (individuele en bij een voldoende grote groep eventueel collectieve anonieme) zijn optioneel. We kunnen dit ook uitrollen voor werknemers die geen periodieke gezondheidsbeoordelingen ondergaan. De domeinen zijn roken, beweging, gewicht, bloeddruk, cholesterol, diabetes, risico voor hart – en vaatziekten en vitaliteit.

 

Springbokcoaching

We bieden een pakket van preventieve technieken aan om gezonder en gelukkiger door het leven te gaan. De trainer zoomt in op de noodzaak aan beweging voor werknemers met een sedentair gedrag. Ademhalings- en ontspanningstechnieken worden aangeleerd met als uiteindelijk doel actief bij te dragen aan een meer dynamische en gezonde bedrijfscultuur.

 

Informatie

Klanten van Premed beschikken via ons webportaal voor werkgevers over heel wat functionaliteit. Zij hebben toegang tot alle beslissingen van gezondheidsbeoordeling en onze vele brochures over alle mogelijke onderwerpen die werkgevers en werknemers kunnen interesseren in verband met preventie en werken.

De arbeidsarts en de verpleegkundigen beantwoorden met plezier specifieke vragen. Opleidingen over gespecialiseerde onderwerpen worden op maat van de ondernemingen voorzien.