Medisch toezicht
Je bent hier:

Het medisch onderzoek, inentingen en tuberculinetesten

De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk is de basiswet op het vlak van de veiligheid en de gezondheid op het werk. De meeste uitvoeringsbesluiten van deze wet vormen samen de Codex over het welzijn op het werk. 
Het Koninklijk Besluit Gezondheidstoezicht van 28 mei 2003, dat gepubliceerd is het Belgisch Staatsblad op 16 juni 2003, maakt deel uit van deze Codex. 
Dit besluit is onderverdeeld in afdelingen en onderafdelingen die elk een welbepaald onderwerp behandelen, zoals de doelstellingen van het gezondheidstoezicht, de verplichtingen van de werkgevers, de verschillende preventieve handelingen of nog, het verloop van de te volgen procedures voor elke gezondheidsbeoordeling. 

Het gezondheidstoezicht van werknemers is niet verplicht wanneer uit resultaten van de risicoanalyse blijkt dat dit niet nodig is. Deze risicoanalyse wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de werkgever. 

Het gezondheidstoezicht heeft tot doel de gezondheid van de werknemers te bevorderen en te behouden door risico's te voorkomen. Dit gebeurt door het opsporen van beroepsziekten en de agentia die deze veroorzaken. Verder trachten we de werknemer met zijn eventuele beperkingen zo goed mogelijk te integreren in zijn werkomgeving. 

Rijgeschiktheidsattesten

U bestuurt een voertuig om beroepsredenen. Wist u dat u in de volgende gevallen hiervoor een speciaal medisch onderzoek moet ondergaan:

  • De diensten voor geregeld, bijzondere vormen van geregeld en ongeregeld vervoer, respectievelijk bedoeld in de artikelen 3, 11 en 14 van de besluitwet van 30 december 1946 betreffende het bezoldigd vervoer van personen over de weg met autobussen en met autocar.
  • De taxidiensten bedoeld in artikel 1, §1 van de wet van 27 december 1974 betreffende de taxidiensten.
  • De verhuurdiensten met chauffeur bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 19 maart 1975 betreffende de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur.
  • Het vervoer van personen met ambulance, zoals bedoeld in artikel 1, § 2, 12, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun  veiligheidstoebehoren moeten voldoen.
  • Het bezoldigde leerlingenvervoer.
  • De instructeurs van de rijscholen die het praktische onderricht verstrekken.
  • De kandidaat voor een rijbewijs geldig voor de categorie C, C+E, D of D+E of voor de subcategorie C1, C1+E, D1 of D1+E.

Hogergenoemde rijbewijzen moeten ten laatste om de vijf jaar hernieuwd worden.

Een geneesheer van Premed kan deze onderzoeken uitvoeren voor werknemers van aangesloten bedrijven. Deze geneesheer levert aan de aanvrager een attest af conform het K.B. 

In 2016 hebben we enkele wijzigingen doorgevoerd in verband met de maximale leeftijd waarop je bij ons terecht kan: https://www.premed.be/nieuws/rijbewijzen-voor-beroepsdoeleinden/

Medische check-up's

De levensduur is in onze maatschappij de laatste jaren gestegen. Niet altijd wordt hier eveneens de levenskwaliteit mee bedoeld. Onze hectische westerse samenleving pleegt immers via onze leef- en werkgewoonten inbreuken op onze gezondheid. 
Het is dan ook duidelijk dat preventieve aandacht voor de gezondheid van uw werknemers een dubbel doel heeft: enerzijds kan preventief ingegrepen worden bij gezondheidsproblemen en anderzijds kunnen eventuele afwezigheden in dit verband voorkomen worden. 

Aangesloten bedrijven kunnen hun werknemers, op vrijwillige basis, de gelegenheid geven een uitgebreid individueel aanpasbaar medisch onderzoek te ondergaan, waarbij verschillende gezondheidssystemen onder de loep worden genomen. Het is hierbij niet de bedoeling specifieke arbeidsgebonden risico's te evalueren (dit gebeurt via de verplichte arbeidsgeneeskundige onderzoeken), maar een algemeen gezondheidsevaluatie op te maken ten behoeve van de deelnemers zelf 
De frequentie van medische check-up’s kan op verschillende manieren bepaald worden: éénmalig, met een vaste tussenperiode of afhankelijk van de leeftijd van de werknemer. 
De inhoud kan ook verschillen, zowel in functie van de leeftijd als van het geslacht.
De kostprijs is hiervan uiteraard afhankelijk. 

Voor meer informatie of in verband met praktische afspraken kan u ons steeds contacteren. 

Aanvullende dienstverlening

Om het bedrijf beter te leren kennen en de bedrijfsgebonden risico’s beter te kunnen inschatten brengen onze medewerkers regelmatig een bezoek aan Uw bedrijf. De frequentie wisselt in functie van de aard van de activiteit en de grootte van het bedrijf. 
Van deze bezoeken ontvangt U een verslag met concrete adviezen. 
Onze medewerkers zijn, naast het medisch geheim voor de artsen, gebonden door het beroepsgeheim ten aanzien van de bedrijfseigen informatie. 

Premed voorziet dat de bedrijfsarts jaarlijks minstens éénmaal het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) bijwoont. Hiertoe verzoeken wij U ons tijdig te laten weten indien er in uw bedrijf een CPBW bestaat en op welke datums dit Comité vergadert. 

Elk bedrijf moet EHBO voorzien. Het is de taak van de bedrijfsarts er op toe te zien dat deze op de juiste manier georganiseerd is. 

Onze wetgeving schrijft voor dat in een industriële onderneming per 20 werknemers steeds een gebrevetteerde hulpverlener aanwezig dient te zijn. In een niet-industriële onderneming is dit één per 50 werknemers. 

Uiteraard staan onze medewerkers U bij door middel van telefonische en schriftelijke (email) adviezen voor acute en andere problemen waarmee U geconfronteerd wordt.

Info-folders

Premed heeft zeer informatieve info-folders geschreven over uiteenlopende onderwerpen die betrekking hebben op de gezondheid en veiligheid op het werk. Vaak bieden zij een bondige samenvatting van de geldende wetgeving, aangevuld met handige tips voor het bedrijf en zijn werknemers. 

Een overzicht: 

20 tips voor hygiëne in de voedingsnijverheid 
Asbest in uw bedrijf 
Asbest raadgevingen 
Bakkers 
Beeldschermwerk
Biologische agentia 
Carcinogene agentia 
Chemische agentia 
Koolstofmonoxide intoxicatie 
Gevaarlijke producten 
Gezondheidswenken garagepersoneel 
Griep
Haarkapsters 
Heffen en tillen - Lage rugpijn 
Hepatitis A en B 
Hepatitis B 
Houtstof 
Hypertensie 
Kinderkribben en kleuteronderwijs 
Koelvloeistof 
Lawaaidoofheid 
Legionella 
Lyme 
Moederschapsbescherming 
Nuttige wenken voor reizigers 
Persoonlijke beschermingsmiddelen 
Persoonlijke hygiëne voedingssector 
Prikongevallen in de medische sector 
Reglementaire verbandkist voor ondernemingen 
Rijbewijs 
Risico's in het bouwbedrijf 
Sanitair 
Schilders 
Schoonheidsspecialisten 
Strijd tegen ongewenst seksueel gedrag 
Tetanus
Toelichtingsnota dringende verzorging 
Uitzendkrachten 
Verlichting 
Voeding hygiëne 
Werken in koude 
Werken in warmte 
Werken met solventen 
werkpostfiche voor uitzendkrachten

Opleidingen

Eerste Hulp Bij Ongevallen: basis- en herhalingscursus

Op 28/12/2010 is het KB betreffende de eerste hulp verschenen. Vanaf 1 januari 2011 zijn de hulpverleners in het bedrijf verplicht om jaarlijks een bijscholingscursus te volgen, zoniet vervalt hun certificaat.

De werkgever bepaalt zelf, na advies van de preventieadviseur arbeidsgeneesheer en het Comité, en na een risicoanalyse, het aantal en de kwalificatie van het personeel belast met het toedienen van de eerste hulp.   

Het KB eerste hulp van 28 december 2010 meldt het volgende :

In de ondernemingen van groep A, B of C moet de werkgever (na advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en het CPBW) een voldoende aantal verpleegkundigen, hulpverleners of andere aangeduide personen voorzien. Dit in verhouding tot het aantal werknemers, de kenmerken van de activiteiten van de werkgever en de resultaten van de risicoanalyse, zodanig dat de eerste hulp kan verleend worden gedurende de ganse arbeidsduur.

De hulpverleners moeten via vorming de nodige kennis en vaardigheden verwerven om de levensbedreigende medische toestand van personen te herkennen, en om daarbij de principes van de eerste hulp toe te passen in afwachting van de nooddiensten.

Cursisten die de basisvorming volledig volgen en slagen in de mondelinge en schriftelijke competentie-evaluatieproeven ontvangen een “Certificaat van hulpverlener”. Zo de cursist niet slaagt kan hij éénmaal herkansen. Datum, uur en plaats van deze nieuwe proef zullen met de betrokkene worden afgesproken.

Daar het behalen van het certificaat gekoppeld is aan een minimum aantal lesuren is de aanwezigheid bij elk cursusonderdeel vereist.

Voor de ondernemingen van groep D wordt de eerste hulp verstrekt door de werkgever of door één of meerdere daartoe opgeleide en door hem aangeduide werknemers.

Voor de aangeduide personen biedt Premed bijgaande opleiding aan waarbij een basis van EHBO wordt toegelicht. Deze cursus is minder uitgebreid dan de basisvorming EHBO voor hulpverleners.Opleidingen over bedrijfseigen onderwerpen 

Onze medewerkers geven ook opleidingen over bedrijfseigen thema’s, zoals over de specifieke producten waarmee men werkt in het bedrijf.