Risicobeheersing
Je bent hier:

 Inleiding

Het welzijn van uw medewerkers staat voorop. Premed biedt u daarom een volledige dienstverlening op maat en dit binnen de disciplines

PREMED vzw heeft in elk van de disciplines de nodige deskundigen in huis. 


Veiligheid: Meer dan techniek alleen 

De afdeling Risicobeheersing van PREMED vzw, heeft als taak de werkgever bij te staan in zijn verplichtingen om de (snel evoluerende) wettelijke bepalingen op het gebied van de arbeidsveiligheid na te leven. 

Meer specifiek geven onze deskundigen begeleiding bij het opzetten en in de praktijk uitwerken van het preventiebeleid. Daarnaast verstrekken wij ook technische adviezen en verlenen wij ondersteuning met betrekking tot diverse administratieve en technische verplichtingen. 

Tijdens de periodieke bedrijfsbezoeken worden de aanwezige risico's bekeken en geëvalueerd en toepasselijke preventiemaatregelen voorgesteld. 

Om een optimale dienstverlening inzake arbeidsveiligheid te realiseren, worden volgende principes gehanteerd.

 • De veiligheidsondersteuning van bedrijven en instellingen gebeurt door deskundigen. Deze medewerkers zijn ofwel veiligheidsingenieur of hebben een andere gespecialiseerde vooropleiding gekoppeld aan een ruime ervaring. Zij hebben allen een specifieke vorming inzake arbeidsveiligheid gevolgd en scholen zich permanent bij, onder meer via interne en externe opleidingen, studiedagen,.. Zij volgen de evoluties van de reglementering en de stand van de techniek continu op.
 • De nabijheid van de klant is erg belangrijk om snel te kunnen tussenkomen waar dit gevraagd wordt.
 • De omvang en de aard van de gewenste dienstverlening worden vooraf besproken en vastgelegd, en zijn afhankelijk van de wensen, de behoeften en de mogelijkheden van de onderneming of instelling. De praktische modaliteiten van de samenwerking worden, binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften, in onderling overleg bepaald.
 • Wij treden op als team. De veiligheidsdeskundige werkt nauw samen met de arbeidsgeneesheer die aan de werkgever werd toegewezen.
 • PREMED vzw maakt een multidisciplinaire dienstverlening mogelijk.

Wat is de taak van de externe diensten?

De externe dienst voert de opdrachten uit en staat de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk bij, telkens wanneer een werkgever beroep doet of moet doen op een externe dienst. 

De opdrachten van de interne dienst worden toevertrouwd aan een externe dienst ofwel op eigen initiatief van de werkgever ofwel op vraag van het Comité voor de Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW). 


Een ruim aanbod van dienstverlening

Elke onderneming is verplicht om op systematische en permanente wijze de gevaren en risicofactoren te identificeren. In functie van deze identificatie kan het risico worden vastgesteld en geëvalueerd met het oog op het bepalen van de preventiemaatregelen. 
Dit risicobeheersingsysteem is dynamisch doordat via een continu proces de risico's beheerst worden via opsporing, analyse en vaststelling van concrete preventiemaatregelen die flexibel kunnen aangepast worden aan de veranderende omstandigheden. 

Concreet kan PREMED vzw de volgende opdrachten vervullen:

 1. wat betreft de risicoanalyse: 

  • de medewerking aan de identificatie en evaluatie van de gevaren;
  • adviesverlening over de resultaten die voortvloeien uit het nader bepalen van de risico's het voorstellen van maatregelen teneinde over een permanente risicoanalyse te beschikken;
  • adviesverlening en formuleren van voorstellen voor de opstelling, uitvoering en bijsturing van het globaal preventieplan en het jaaractieplan;
 2. deelname aan / onderzoeken van arbeidsongevallen; 
 3. deelname aan de analyse van de oorzaken van beroepsziekten; 
 4. bijdragen tot en meewerken aan het onderzoek van de werkdruk, de aanpassing van de techniek en de 
  arbeidsomstandigheden aan de menselijke fysiologie evenals de voorkoming van overmatige professionele fysieke en mentale vermoeidheid; deelname aan de analyse van de oorzaken van aandoeningen te wijten aan de werkdruk en andere psychosociale factoren verbonden aan de arbeid;
 5. adviesverlening over de organisatie van de arbeidsplaats, de werkpost, de omgevingsfactoren en fysische, chemische, carcinogene en biologische agentia, de arbeidsmiddelen en de individuele uitrusting;
 6. adviesverlening over de hygiëne op de arbeidsplaats;
 7. adviesverlening over het opstellen van instructies betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen, chemische en carcinogene stoffen en preparaten & biologische agentia, het gebruik van collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen, de voorkoming van brand, de toe te passen procedures in geval van ernstig en onmiddellijk gevaar;
 8. adviesverlening over vorming van de werknemers bij indienstneming, een overplaatsing of verandering van functie, de invoering van een nieuw arbeidsmiddel of verandering van arbeidsmiddel, de invoering van een nieuwe technologie;
 9. voorstellen doen voor het onthaal, de informatie, de vorming en de sensibilisering van de werknemers inzake de maatregelen i.v.m. het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk; meewerken aan de maatregelen en uitwerken van propagandamiddelen die vastgesteld worden door het Comité voor de Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW);
 10. aan de werkgever en aan het CPBW advies verstrekken over ieder ontwerp, maatregel of middel waarvan de werkgever de toepassing overweegt en die rechtstreeks of onrechtstreeks, onmiddellijk of op termijn, gevolgen kunnen hebben voor het welzijn van de werknemers;
 11. deelname aan de coördinatie, de samenwerking en de informatie inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, wat betreft de ondernemingen van buitenaf en zelfstandigen en meewerken aan de coördinatie, de samenwerking en de informatie inzake veiligheid en gezondheid wat betreft de ondernemingen en instellingen die aanwezig zijn op eenzelfde arbeidsplaats of wat betreft de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen;
 12. ter beschikking staan van de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers voor alle vragen die rijzen i.v.m. de toepassing van de wet en haar uitvoeringsbesluiten;
 13. meewerken aan de uitwerking van de interne noodprocedures en de toepassing van de maatregelen te nemen in geval van ernstig en onmiddellijk gevaar;
 14. meewerken aan de organisatie van de eerste hulp en dringende verzorging van werknemers die slachtoffer zijn van een ongeval of getroffen worden door ziekte;
 15. verrichten van alle andere opdrachten opgelegd door de welzijnswet en de uitvoeringsbesluiten;
 16. verzorgen van opleidingen zoals de organisatie van sensibilisatiesessies voor de hiërarchische lijn van hoog tot laag; organisatie van specifieke opleidingen bestemd voor uitvoerenden of lager kaderpersoneel (bv. over het gebruik van individuele beschermingsmiddelen, omgaan met asbesthoudende materialen, ...).
 17. uitwerken van organisatorische maatregelen,toepassing van het zgn. "voorkomingsbeleid" : advies bij de keuze van individuele en collectieve beschermingsmiddelen, indienststelling van machines en installaties, noodplanning (waarbij het opstellen van urgentieprocedures een onderdeel is); samenstelling van de door de reglementering gevraagde "Veiligheidsdocumentatie".
 18. orde en netheid, een ordelijk een aangenaam ogende werkplek komt niet uit de lucht vallen: hier moet aan gewerkt worden.

Een aanpak op maat voor elke onderneming

Naast de op voorhand te bespreken aanwezigheid van onze veiligheidsdeskundigen in de onderneming, staan de medewerkers van het PREMED team ter beschikking voor allerlei vragen of een dringend advies. 
Zij kunnen snel optreden na een ernstig arbeidsongeval; zij kunnen worden opgeroepen naar aanleiding van het ontstaan van een brand of een ander schadegeval; zij kunnen worden gevraagd de onderneming te vertegenwoordigen of te ondersteunen in de contacten met overheidsorganen of inspectie-instanties. 

Onze preventieadviseurs zullen volgens afspraak en noodzaak deelnemen aan de vergaderingen van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. 

Elk bezoek en elke interventie geven aanleiding tot een verslag. De werkgever ontvangt bovendien jaarlijks een overzicht van de uitgevoerde activiteiten, zoals vereist door de reglementering (het KB. van 27 maart 1998 betreffende de Externe Preventiediensten). 

Werkgevers die een beroep wensen te doen op de ondersteuning door een veiligheidsdeskundige moeten dit overeenkomstig de wet in een overeenkomst vastleggen. De inhoud van een dergelijk contract, de opzegtermijnen en de gehanteerde tarieven worden door het KB. van 27 maart 1998 bepaald. Daarnaast zijn er uiteraard samenwerkingsformules op projectbasis mogelijk. 


Het dynamisch risicobeheersingsysteem

Sinds de inwerkingtreding van de welzijnswet ( 4 aug. 1996 ) wordt het begrip ‘veiligheid en gezondheid’ op het werk vervangen door het veel ruimere ‘welzijn’. De werkgever staat in voor het voeren van een welzijnsbeleid in de onderneming. Hij draagt hiervoor de eindverantwoordelijkheid. De uitvoerende werknemers en de hiërarchische lijn hebben de verplichting mee te werken aan de uitbouw van het preventiebeleid van de werkgever. 
Het welzijn omvat volgende domeinen:

 • de arbeidsveiligheid
 • de bescherming van de gezondheid van de werknemers op het werk
 • de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk
 • de ergonomie
 • de arbeidshygiëne
 • de verfraaiing van de arbeidsplaatsen
 • de maatregelen aangaande de invloed van het leefmilieu op de 6 bovenstaande punten
 • de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenste seksueel gedrag

De uitvoeringsbesluiten van de wet op het welzijn werden in 1998 gepubliceerd. Hierin wordt concreter beschreven welke methodiek de werkgevers moeten naleven om het preventiebeleid in hun onderneming grondig en systematisch te plannen en toe te passen. Zo eist de wetgever dat het welzijnsbeleid ‘preventief’ gevoerd wordt. De mogelijke gevaren die het welzijn van de werknemers tijdens de uitvoering van hun werk kunnen beïnvloeden moeten proactief onderzocht en ondervangen worden. Met andere woorden, de gevaren en risico’s moeten ingeschat worden en er moeten acties ondernomen worden om ze te voorkomen vóórdat ze zich kunnen manifesteren en schade aanrichten aan mensen of materialen. 

Dit dynamisch risicobeheersingsysteem heeft tot doel de planning van de preventie en de uitvoering van het beleid met betrekking tot het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk mogelijk te maken. De werkgever ontwikkelt in zijn dynamisch risicobeheersingsysteem een strategie in verband met het verrichten van een risicoanalyse op basis waarvan preventiemaatregelen worden vastgesteld. De risicoanalyse bestaat achtereenvolgens uit:

 • het identificeren van de gevaren voor het welzijn van de werknemers
 • het vaststellen en nader bepalen van de risico’s
 • evalueren van deze risico’s