Arbeidshygiëne
Je bent hier:

1. Metingen van de fysische agentia in het arbeidsmilieu
2. Metingen van de chemische agentia in het arbeidsmilieu
3. Metingen van de biologische agentia in het arbeidsmilieu
4. Legionella preventie
5. Asbestinventaris
6. Collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen
7. HACCP


Wat houdt het in, waarover gaat het?

Arbeidshygiëne is één van de pijlers van het welzijn van de werknemers. Arbeidshygiëne handelt al lang niet meer louter over de inrichting van het sanitair, de was- en kleedplaatsen, maar houdt zich bezig met alle facetten van en op het werk die de gezondheid van de werknemers beïnvloeden. 
Hygiëne op de werkplaats is de discipline die de invloed van omgevingsfactoren onderzoekt op de werkende mens. 


Wat is de doelstelling?

Het basisprincipe van arbeidshygiëne is het herkennen, evalueren, beheren en beheersen van externe invloeden die tijdens het werk de gezondheid van de mens negatief kunnen beïnvloeden. Onder externe invloeden worden oa. verstaan: fysische, chemische en biologische agentia. Deze kunnen in kaart gebracht worden door verschillende metingen. 
Men onderscheidt dus fysische, chemische en biologische agentia. 


1. Metingen van de fysische agentia in het arbeidsmilieu

Wat?
Het betreft hier een evaluatie van de fysische parameters die eigen zijn aan de taak en de omgeving van het werk. Het handelt hier om de parameters die buiten het betrokken individu staan, maar waarmee de mens steeds of vaak geconfronteerd wordt bij de uitoefening van zijn werk. Lichte afwijkingen van de geldende wettelijke bepalingen, kunnen er voor zorgen dat het werk niet meer comfortabel is. Grotere afwijkingen kunnen er de oorzaak van zijn dat er abnormale verschijnselen gaan optreden bij de mens. 
De beoordeling ervan gebeurt via verschillende metingen. 

Waarom?
Deze metingen kunnen uitgevoerd worden op vraag van de bevoegde ambtenaar, van de werkgever, van het comité CPB of om eventuele klachten van de werknemers te objectiveren. Aan de hand van deze metingen kan men eventuele arbeidshinder inventariseren, evalueren en elimineren.

Welke?
• Klimaat: 
  - Thermische omgeving: droge -, vochtige- en stralingstemperatuur 
  - Luchtsnelheid / turbulentiegraadmetingen 
  - Vochtigheid 
• Lawaai:
  - Sonometrie: Db(A), LAeq, Peak, frekwentieanalyse, Noise 
  - Rating … 
  - Dosimetrie 
  - Opmaken geluidskaarten 
• Trillingen:
  - Lichaamstrillingen (whole body vibrations) 
  - Hand - armtrillingen. 
• Verlichting:
  - Verlichtingssterkte (lux) 
  - Luminantieverhoudingen (CD/m²) 
• Niet – ioniserende stralingen: elektromagnetische stralingen, infrarood, UV, laser. 
• Ioniserende stralingen: X –stralen, α -, ß - γ – stralen. 

Hoe werken we samen?
De meting wordt steeds voorafgegaan door een bezoek om de omstandigheden op de werkplek(ken) te bekijken om zo een offerte te kunnen opmaken. Deze laatste zal de concrete aspecten van de meting omschrijven: de plaatsen van meting, de tijdsinschatting, de nodige toestellen en hun huurprijs, de kostprijs van mogelijke gebruikte hulpstukken of labo – analyses en de verslaggeving.


2. Metingen van de chemische agentia in het arbeidsmilieu

Wat?
Indien er in het werkmilieu een aanwezigheid zou kunnen zijn van bepaalde stoffen onder de vorm van gas, damp of deeltjes en deze niet kunnen worden vermeden, dan dient hier een evaluatie te gebeuren van de chemische agentia die eigen zijn aan de taak en de omgeving van het werk. Deze evaluatie houdt in dat de blootstelling aan deze schadelijke stoffen wordt gemeten. Deze metingen kan een beeld geven van de hoeveelheid en welke de schadelijke stoffen zijn waaraan de betrokken werknemers zijn blootgesteld. De meetresultaten worden dan getoetst aan de geldende grenswaarde. 

Waarom?
Deze metingen kunnen uitgevoerd worden op vraag van de bevoegde ambtenaar, van de werkgever, van het comité CPB, van de arbeidsgeneesheer of om eventuele klachten van de werknemers te objectiveren. Aan de hand van deze metingen kan men eventuele arbeidshinder inventariseren, evalueren en elimineren.

Welke?
• Organische oplosmiddelen: Koolwaterstoffen, chloorcomponenten, ketonen, glycolethers, esters, alcoholen… 
• Stof: Kwantitatieve bepaling 
    - Inhaleerbare fractie (vroeger totaal stof) 
            - Inadembare fractie (vroeger: respirabel stof) 
            - Asbestmetingen: aantal, grootte en typebepaling 
    - Kwalitatieve bepaling 
            - van metalen 
            - wrijfmonsters 
• Speciale analyses: 
    o Organische componenten: aldehyden, alcoholen, amines en amides, anesthesiegassen, esters, freonen, isocyanaten, poly - aromatische koolwaterstoffen, zuren 
            - Anorganische componenten: zuren, basen, fenolen, 
            - Productanalyses 
• Luchtkwaliteit: CO² en CO metingen in kantoor en werkplaats 

Voor de analyses van deze stalen wordt er beroep gedaan op erkende labo’s. 

Hoe werken we samen?
De meting wordt steeds voorafgegaan door een bezoek om de omstandigheden op de werkplek(ken) te bekijken om zo een offerte te kunnen opmaken. Deze laatste zal de concrete aspecten van de meting omschrijven: de plaatsen van meting, de tijdsinschatting, de nodige toestellen en hun huurprijs, de kostprijs van mogelijke gebruikte hulpstukken of labo – analyses en de verslaggeving.


3. Metingen van de biologische agentia in het arbeidsmilieu

Wat?
Indien er in het werkmilieu een aanwezigheid zou kunnen zijn van bepaalde stoffen onder de vorm van schimmels, legionella …en deze niet kunnen worden vermeden, dan dient hier een evaluatie te gebeuren van deze agentia die eigen zijn aan de taak en de omgeving van het werk. Deze evaluatie houdt in dat de blootstelling aan agentia wordt gemeten. Deze metingen kan een beeld geven van de hoeveelheid en welke de schadelijke stoffen zijn waaraan de betrokken werknemers zijn blootgesteld. De meetresultaten worden dan getoetst aan de geldende grenswaarde. 

Waarom?
Deze metingen kunnen uitgevoerd worden op vraag van de bevoegde ambtenaar, van de werkgever, van het comité CPB, van de arbeidsgeneesheer of om eventuele klachten van de werknemers te objectiveren. Aan de hand van deze metingen kan men eventuele arbeidshinder inventariseren, evalueren en elimineren.

Welke?
• Schimmels in koelvloeistoffen 
• Bacteriën legionella 

Voor de analyses van deze stalen wordt er beroep gedaan op erkende labo’s. 

Hoe werken we samen?
De meting wordt steeds voorafgegaan door een bezoek om de omstandigheden op de werkplek(ken) te bekijken om zo een offerte te kunnen opmaken. Deze laatste zal de concrete aspecten van de meting omschrijven: de plaatsen van meting, de tijdsinschatting, de nodige toestellen en hun huurprijs, de kostprijs van mogelijke gebruikte hulpstukken of labo – analyses en de verslaggeving.


4. Legionella preventie

Wat?
Legionellabacteriën veroorzaken de zogenaamde veteranenziekte (legionellose). Deze bacteriën kunnen zich bij watertemperaturen tussen 25 en 45°C tot een gezondheidsbedreigend aantal vermeerderen. De besmetting gebeurt door contact met verneveld water.

Waarom?
Vooral in openbare gebouwen zoals scholen, zwembaden en verzorgingstehuizen is legionella preventie wettelijke geregeld. Echter deze bacteriën maken geen onderscheid tussen personen en een legionella preventie is even zeer een noodzaak in de bedrijven, want ook daar zijn er mogelijk broeihaarden van de legionellabacterie, we denken hier bijvoorbeeld aan brandhaspels, douche leidingen die weinig gebruikt worden, etc.

Hoe werken we samen?
Door inventarisatie en opmaak van een risicoanalyse met betrekking tot legionella. Staalname en analyse van watermonsters (zie hoger) ter opsporing van de legionellabacterie. Opstellen van een beheersplan en een logboek conform de Vlaamse wetgeving ter zake.


5. Asbestinventaris

Wat?
Asbest werd in het verleden veelvuldig gebruikt in allerlei toepassingen, zoals warmte isolatie, dichtingen, etc. Het is dus nog veelvuldig aanwezig binnen de ondernemingen. Soms is het herkennen van de verschillende asbestvezels niet eenvoudig.

Waar?
Het is reeds vele jaren bekend dat het inademen van asbestvezels ernstige gevaren voor de gezondheid met zich kan meebrengen. Zo is er gevaar voor longkanker en asbestose. De wetgever heeft inzake asbest een regelgeving uitgewerkt waarbij de werkgever een aantal opdrachten heeft.

Hoe werken we samen?
Opstellen van een asbestinventaris en asbestbeheersplan conform de wettelijke reglementering. Meten van asbestvezels in de lucht (zie hoger) in samenwerking met een erkend labo. Preventieplannen opstellen inzake werken met asbest. Jaarlijkse controle van de asbestinventaris.


6. Collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen

Wat?
PREMED adviseert de werkgever bij de aanschaf en het gebruik van adequate collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit advies wordt gegeven aan de hand van de uitgevoerde risicoanalyse.

Waarom is het nodig of verplicht?
Wanneer er nu een bepaald risico aanwezig is in een bedrijf dan schrijft de wetgever voor dat al naargelang ernst en aard van het risico een hiërarchie van de te nemen maatregelen dient genomen te worden. Concreet betekent dat men: 
- eerst maatregelen nemen her hoogte van de bron: door de oorzaak weg te nemen. 
- een tweede maatregel houdt in dat men collectieve maatregelen kan treffen. 
- tenslotte is er een derde maatregel: de persoonlijke beschermingsmiddelen. 

Hoe werken we samen?
Na kennisname van de plaatselijke situatie (werkomstandigheden, gebruikte gevaarlijke stoffen via veiligheidsinformatiebladen,..) en na eventueel uitgevoerde concentratiemetingen zal een advies gegeven worden aangaande de aankoop en het gebruik van collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen.


7. HACCP

Wat houdt het in, waarover gaat het?
HACCP, wat staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points, is een methodiek die ontwikkeld werd om binnen een bedrijf een totaal kwaliteitssysteem te bereiken zodat risico's verbonden aan de productie en distributie van levensmiddelen kunnen worden beheerst.

Waarom is het nodig of verplicht?
Volgens de Europese Richtlijn 93/43 inzake hygiëne in de voedingssector moeten alle restaurants, grootkeukens en bedrijven werkzaam in de voedingssector een beleid voeren op het vlak van de hygiëne. Dat beleid moet ervoor zorgen dat alle mogelijke maatregelen worden genomen om te voorkomen dat schadelijke stoffen of vreemde voorwerpen terechtkomen in de producten of dat de klanten ziek worden door de consumptie van het product. Elk bedrijf moet dus een beleid voeren waarbij de exploitant verantwoordelijk is voor de opsporing van risico's, het treffen van gepaste maatregelen en de invoering van een systeem ter beheersing van risico’ s. 

Hoe werken we samen?
PREMED ondersteunt de exploitant bij het uitvoeren van de gevarenanalyse, bij het onderzoek naar de kritische controlepunten, het opstellen van corrigerende acties en bij het opstellen van een meetsysteem.