1. Risico-inventarisatie en -evaluatie
2. Globaal preventieplan / jaaractieplan
3. Risicoanalyse werkposten
4. Risicoanalyse functies
5. Arbeidsongevallenonderzoek
6. Ernstige arbeidsongevallen
7. Bedrijfsbezoeken
8. Onderzoek van arbeidsmiddelen
9. Comité PBW
10. Brandpreventie
11. Veiligheidssignalisatie
12. Explosiegevaarlijke atmosferen
13. Veiligheidsaudit
14. VCA hoever staat u?
15. Opmaken van instructiekaarten
16. Veiligheidsrondgangen
17. Toolboxmeetings
18. Speelterreinen
19. Ondersteuning interne preventieadviseur
20. Orde en netheid
21. Jaarverslag van de interne dienst preventie en bescherming op het werk1. Risico-inventarisatie en -evaluatie

Wat houdt het in, waarover gaat het?
De inventarisatie/evaluatie is niet eenmalig maar dient continu bijgewerkt te worden en dient zeker opnieuw uitgevoerd te worden bij fundamentele wijzigingen zoals een verhuizing, het bijplaatsen van een machine, het veranderen van functieschema's, een verandering van arbeidsposten en dergelijke.

Waarom is het nodig of verplicht?
Omdat de werkgever verantwoordelijk is voor de veiligheid en gezondheid in zijn onderneming, is hij ook verantwoordelijk voor de risico-inventarisatie en -evaluatie. Hij laat zich hierbij echter bijstaan door de bevoegde preventieadviseurs van interne en externe diensten voor preventie en bescherming.

Hoe werken we samen?
Het proces bestaat uit 3 stappen:
Stap 1: identificatie van de gevaren
Stap 2: vaststellen en nader bepalen van de risico's
Stap 3: evalueren van de risico's

Het basisprincipe zal steeds zijn de risico's aan de bron aan te pakken. Indien er bijvoorbeeld blootstelling aan een gevaarlijk chemisch product is, zal de substitutie ervan door een ongevaarlijk de beste maatregel zijn. Collectieve maatregelen (bv een afzuiginstallatie voor rookgassen) zijn altijd te verkiezen boven individuele (bv het dragen van een gasmasker).


2. Globaal preventieplan / jaaractieplan

Wat houdt het in, waarover gaat het?
De resultaten van de identificatie van de gevaren en het vaststellen, nader bepalen en evalueren van de risico's.
• De vast te stellen preventiemaatregelen.
• De te bereiken prioritaire doelstellingen.
• De activiteiten die moeten worden verricht en de opdrachten die moeten worden uitgevoerd om deze doelstellingen te bereiken.
• De organisatorische, materiële en financiële middelen die moeten worden aangewend.
• De opdrachten, verplichtingen en middelen van alle betrokken personen.
• De wijze waarop het globaal preventieplan wordt aangepast aan gewijzigde omstandigheden.
• De criteria voor de evaluatie van het beleid inzake het welzijn van de werknemers

Waarom is het nodig of verplicht?
De werkgever is dan verplicht een globaal preventieplan op te stellen voor een termijn van vijf jaar waarin de te ontwikkelen en toe te passen preventieactiviteiten worden geprogrammeerd, rekening houdend met de aard van de risico's verbonden aan de activiteiten van de onderneming. De werkgever beschrijft in zijn globaal preventieplan welke gevaarlijke punten hij prioritair zal behandelen in de loop van de volgende 5 jaren.

Hoe werken we samen?
Vanuit de risicoanalyses, bedrijfsrondgangen en opmerkingen van de werknemers worden de prioriteiten aangehaald.

Op grond van het globaal preventieplan moet door de werkgever een jaarlijkse actieplan worden uitgewerkt. Dit jaaractieplan vormt de concrete invulling welke stappen dat jaar zullen ondernomen worden in het kader van het te bereiken doel dat in het globaal preventieplan werd vooropgesteld.
• selectie van de (prioritaire) doelstellingen uit het globaal preventieplan die in het volgende werkjaar gerealiseerd zullen worden;
• de middelen en methoden die daartoe zullen worden aangewend;
• de opdrachten, verplichtingen en middelen voor diegenen die verantwoordelijk en/of belast zijn met de uitvoering van de doelstellingen.

Daarnaast bepaalt het jaaractieplan de aanpassingen die moeten worden aangebracht aan het globaal preventieplan omwille van:
• gewijzigde omstandigheden;
• ongevallen en incidenten die zich hebben voorgedaan;
• het jaarverslag van de interne dienst PBW;
• adviezen van het comité.


3. Risicoanalyse werkposten

Wat houdt het in, waarover gaat het?
Werkposten kunnen gevaren inhouden voor het welzijn van de medewerkers.
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden ontstaan onveilige situaties die in kaart gebracht dienen te worden.
De gevaren kunnen van technische, organisatorische of psychosociale aard zijn.

Waarom is het nodig of verplicht?
Verhogen van het welzijn op het werk van uw medewerkers, hierdoor inspelend op de vermindering van schierongevallen en mogelijke vermindering van arbeidsongevallen.

Hoe werken we samen?
Tijdens een observatie van de werkpost worden de verschillende aspecten van de werkwijze bekeken. Gevaren en risico’s worden geïnventariseerd en geëvalueerd.
In samenwerking worden eventueel voorstellen voor verbeteringen geformuleerd.
Een volgende fase beoogt de evaluatie van de uitgevoerde preventiemaatregelen.


4. Risicoanalyse functies

Wat houdt het in, waarover gaat het?
Iedere werknemer heeft een bepaalde functie te vervullen in de onderneming. Tijdens een observatie wordt de werknemer gevolgd, bevraagd en eventueel aangesproken over de gevolgde werkwijze.
Gevaren en risico’s worden in kaart gebracht.

Waarom is het nodig of verplicht?
Opdat de economische doelstellingen van de onderneming worden gerealiseerd is het nodig dat er geen ongevallen gebeuren die het productie apparaat onderbreken.
Als onderdeel van het productieapparaat is de werknemer in de uitvoering van zijn functie kwetsbaar.

Hoe werken we samen?
Tijdens een observatie van de werkpost worden de verschillende aspecten van de werkwijze bekeken. Gevaren en risico’s worden geïnventariseerd en geëvalueerd.
In samenwerking worden eventueel voorstellen voor verbeteringen geformuleerd. Een volgende fase beoogt de evaluatie van de uitgevoerde preventiemaatregelen.


5. Arbeidsongevallenonderzoek

Wat houdt het in, waarover gaat het?
Voor de toepassing van de wet wordt als arbeidsongeval aangezien elk ongeval dat een werknemer tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt en dat een letsel veroorzaakt.
Het ongeval overkomen tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt, behoudens tegenbewijs, geacht als overkomen door het feit van de uitvoering van die overeenkomst.
Ook een ongeval dat zich voordoet op weg van en naar het werk, wordt als arbeidsongeval aanzien.

Waarom is het nodig of verplicht?
Het ongeval moet worden aangegeven aan de verzekeraar door middel van een steekkaart, elektronisch of op papier.
De opdracht om deze arbeidsongevallenanalyse uit te voeren wordt altijd door de werkgever gegeven!
De werkgever zorgt er voor dat de dienst voor preventie en bescherming op het werk die met de opdracht belast is, voor elk ongeval dat ten minste 4 dagen arbeidsongeschiktheid veroorzaakt heeft een ongevallensteekkaart opstelt. De werkgever moet de arbeidsongevallensteekkaart ten minste 10 jaar bewaren en worden ter beschikking gehouden van ambtenaren belast met het toezicht op het welzijn op het werk.

Hoe werken we samen?
De werkgever is verplicht om met de preventiedienst samen te werken om hen toe te laten het arbeidsongeval te onderzoeken en hun verslag op te stellen. Hij staat toe dat de preventiedienst de plaats van het ongeval onderzoekt en het slachtoffer en alle andere betrokken kan ondervragen. Verder moeten alle vereiste documenten die betrekking hebben op de betrokken arbeidsmiddelen ter inzage zijn.


6. Ernstige arbeidsongevallen

Wat houdt het in, waarover gaat het?
De definitie van een ernstig arbeidsongeval wordt vastgelegd in art. 94bis van de wet welzijn en verder verfijnd in art. 26 van het KB Beleid (Codex, titel I, hfst. 3). Een ernstig arbeidsongeval is gedefinieerd als een ongeval dat zich op de arbeidsplaats zelf voordoet en dat wegens zijn ernst een grondig specifiek onderzoek vereist, dit is:
- een dodelijk arbeidsongeval
of
- een arbeidsongeval met een afwijkende gebeurtenis of een betrokken voorwerp die voorkomen in respectievelijk bijlage 1 en 2 bij art. 26 en aanleiding geven tot ofwel een blijvend letsel of een tijdelijk letsel voorkomend in bijlage 3 bij art. 26.

Waarom is het nodig of verplicht?
Na elk ernstig arbeidsongeval is een onmiddellijk onderzoek en het opmaken van een omstandig verslag vereist. Dit verslag moet binnen de 10 dagen bezorgd worden aan de bevoegde arbeidsinspectie. Het omstandig verslag bestaat uit twee luiken. Een eerste luik moet ingevuld worden door de bevoegde preventiedienst en het tweede luik door de werkgever.

Hoe werken we samen?
Elk ernstig arbeidsongeval moet onmiddellijk worden gemeld door de werkgever van het slachtoffer.
De analyse van een arbeidsongeval wordt in de eerste plaats uitgevoerd door de preventieadviseurs van de interne dienst PBW.
Voor bedrijven waar er geen preventieadviseur van niveau I of II werkzaam is is het de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk die deze taak moet uitvoeren.
Het opstellen van het omstandig verslag door PREMED gebeurt door een bevoegd preventieadviseur met de vereiste kennis en opleiding.
Hierbij dient opgemerkt dat ook de bedrijven van groep A en B, en van groep C waar er een preventieadviseur van niveau I of II werkzaam is, ervoor mogen kiezen om alle, dan wel bepaalde arbeidsongevallen te laten onderzoeken door hun externe dienst op voorwaarde dat die keuze is opgenomen in het identificatiedocument.


7. Bedrijfsbezoeken

Wat houdt het in, waarover gaat het?
Het uitvoeren van bedrijfsbezoeken naar inhoud en rapportage volgens de uitvoeringsbesluiten van de welzijnswet en naar frequentie volgens de afspraken binnen de sector. De bezoeken worden periodiek uitgevoerd, als specifiek naar aanleiding van klachten of problemen.

Waarom is het nodig of verplicht?
Het is een wettelijke verplichting volgens welzijnswet, KB interne preventiedienst, KB welzijnsbeleid en KB externe preventiedienst. Tijdens het bezoek trachten we de werkgevers de nodige adviezen te geven om hun te begeleiden in hun preventiebeleid.

Hoe werken we samen?
De huidige wetgeving wordt samen met de werkgever overlopen, en de nodige documenten worden samen ingevuld en toegelicht. De risicopostenlijst wordt overlopen en eventueel aangepast, gevolgd door een bezoek aan de onderneming. De werkposten worden bezocht, met aandacht voor veiligheid, gezondheid, ergonomie, hygiëne, als psychosociale bevindingen. Achteraf zal de bezoeker een verslag opmaken met de adviezen en bevindingen van het bezoek.


8. Onderzoek van arbeidsmiddelen

8.1. Risicoanalyses van machines

Wat houdt het in, waarover gaat het?
Onderzoek van installatie, machine of gemechaniseerd werktuig om na te gaan of deze voldoen aan het KB arbeidsmiddelen.

Waarom is het nodig of verplicht?
Nagaan of de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen genomen werden om de veiligheid van de werknemer te verzekeren

Hoe werken we samen?
Aan de hand van een inventaris van de te onderzoeken arbeidsmiddelen, aanwezige documenten en checklists kan de preventieadviseur nagaan of aan de voorwaarden van de wet werd voldaan. Indien niet kunnen voorstellen uitgewerkt worden om de toestand te regulariseren.

8.2. Indienststellingsverslagen

Wat houdt het in, waarover gaat het?
Wij stellen voor u de indienststellingsverslagen op bij de introductie van een nieuwe installatie, machine of gemechaniseerd werktuig, of retroactief voor installaties & machines die reeds in gebruik zijn.

Waarom?
Telkens een installatie, machine of gemechaniseerd werktuig in gebruik wordt genomen, moet de werkgever in het bezit zijn van een verslag dat de naleving vaststelt van enerzijds de vigerende wetten en reglementen inzake veiligheid en hygiëne en anderzijds bijkomende voorwaarden formuleert teneinde de welzijn van de medewerkers in alle omstandigheden te garanderen.

Hoe werken we samen?
Op basis van observatie van de betreffende installaties, machines en werktuigen en hun begeleidende documenten worden deze tijdens een bezoek aan een grondige inspectie en controle onderworpen en worden de bijhorende risico’s inzake gebruik & onderhoud geïnventariseerd en geanalyseerd.


9. Comité PBW

9.1. Begeleiding van CPBW

Wat houdt het in, waarover gaat het?
Elke onderneming die gewoonlijk gemiddeld ten minste 50 werknemers tewerkstelt is vanuit de Welzijnswet verplicht een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk op te richten. Dit Comité omvat een voorzitter (werkgever of afgevaardigde), een secretariaat (IDPBW of afgevaardigde), werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers, minstens één keer per jaar de arbeidsgeneesheer van PREMED en eventueel op aanvraag bepaalde experten.

Waarom is het nodig of verplicht?
Het Comité PBW heeft voornamelijk een adviserende functie betreffende het globaal preventieplan, jaarlijks actieplan, risicoanalyses, milieubeleid, specifieke risico’s en klachten, aankoop van collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen en overige welzijnsaspecten.

Hoe werken we samen?
Afdeling Risicobeheer van PREMED kan u bijstaan bij de organisatie en werking van dit Comité maar weliswaar zonder een effectieve deelname.

9.2. Opmaken huishoudelijk reglement

Wat houdt het in, waarover gaat het?
Om tot een efficiënte werking van het Comité te komen zijn duidelijke afspraken nodig, hetgeen gebeurt in een huishoudelijk reglement. Dit reglement wordt in overleg met de betrokken partijen opgesteld en bevat een aantal concrete afspraken over de organisatie en werking van het Comité.

Waarom is het nodig of verplicht?
Om een degelijke basis te hebben voor het houden van een structureel overleg tussen de partijen betrokken in het preventiebeleid.

Hoe werken we samen?
PREMED kan u bijstaan bij dit overleg en bij het opmaken van het huishoudelijk reglement zodat iedereen zich kan vinden in de gemaakte afspraken. De wetgeving omschrijft wat precies in het huishoudelijk reglement vastgelegd moet worden.


10. Brandpreventie

10.1. Alarmering en evacuatie

Wat houdt het in, waarover gaat het?
Na een grondige analyse van de infrastructuur en de activiteiten van de onderneming met het oog op brandpreventie, wordt het dossier « interventieplan » opgesteld zoals voorzien door de wet. Dit gebeurt in samenwerking met de contactpersoon.

Waarom is het nodig of verplicht?
Wettelijke verplichting. Bijkomende informatie ter beschikking van de hulpdiensten.

Hoe werken we samen?
Dit dossier omvat:
De plannen van de gebouwen (ligging, inplanting, niveaus) aangevuld met de genormaliseerde veiligheidssignalisatie.
De technische plannen met de watervoorzieningen, gasleidingen, elektrische installaties onder middelmatige en hoogspanning.
De lijst van de brandbare stoffen en de calorische belasting die ze vertegenwoordigen.
De beschrijving van alle mogelijke gevaren voortkomend hetzij van de stoffen, hetzij van de bestaande infrastructuren.
De opsomming en opsporing van de actieve (die een menselijke tussenkomst vereisen) en passieve (volledig geautomatiseerde) veiligheidsmaatregelen die in het kader van de brandpreventie ingevoerd werden.
De interne instructies betreffende de samenwerking met de regionale brandweerdienst.
De veiligheidssteekkaarten van de voornaamste gevaarlijke producten.

Premed kan de werkgever helpen bij het opstellen van de alarmprocedure voor het bedrijf. Daarnaast helpt Premed bij het opstellen van procedures voor ontruiming. Verder kan Premed helpen met het opstellen van het dossier met de informatie die aan de overheid moet verstrekt worden ( interventiedossier ). Premed helpt de bedrijven bij het organiseren van evacuatieoefeningen en het inrichten van EHBO-simulaties.

10.2. Intern noodplan

Wat houdt het in, waarover gaat het?
Het noodplan treedt in werking op het moment dat de preventiemaatregelen hebben gefaald en er zich een ongeval voordoet met materiële of lichamelijke schade tot gevolg. Het noodplan is een verzameling van informatie en instructies die gekend en ter beschikking moeten zijn op het moment dat er een interventie van ( interne of externe ) hulpdiensten nodig is.
De doelstelling van het noodplan is het vlot organiseren van de vereiste acties bij calamiteiten zoals brand, ernstige ongevallen, gaslek, explosies, productuitbraak, evacuatie uit besloten ruimten, bomalarm, transportongevallen, natuurrampen,…
Een noodplan heeft de bedoeling de schade te beperken indien het, ondanks alle preventiemaatregelen, toch nog zou mislopen.

Waarom is het nodig of verplicht?
De werkgever stelt een intern noodplan op dat van toepassing is voor de bescherming van de werknemers wanneer dit nodig is naar aanleiding van de vaststellingen gedaan als gevolg van de risicoanalyse.
Dit plan is gesteund op procedures die aangepast zijn aan gevaarlijke situaties en mogelijke ongevallen of incidenten die eigen zijn aan de onderneming of instelling.
De werkgever neemt de nodige maatregelen door de omstandigheden aangewezen om:
a) brand te voorkomen;
b) ieder begin van brand snel en doeltreffend te bestrijden;
c) in geval van brand:
       - te waarschuwen en alarm te geven;
       - de veiligheid van de personen te verzekeren en zo nodig voor hun snelle en gevaarloze ontruiming te zorgen;
       - onmiddellijk de gemeentelijke of gewestelijke brandweer te verwittigen.

Hoe werken we samen?
Het opstellen van een noodplan steunt op een risicoanalyse. Uit de risico-inventaris worden de risico’s weerhouden met de hoogste impact. Vervolgens worden de bestaande preventiemaatregelen, zowel technisch als organisatorisch onderzocht.
Tijdens deze stap wordt ook aangeven welke bijkomende maatregelen ( nog zouden) moeten genomen worden om schade te vermijden of te beperken en zo te zorgen voor een betere bescherming van de werknemers.


11. Veiligheidssignalisatie

Wat houdt het in, waarover gaat het?
Aan de hand van een rondgang en tekeningen van de installaties wordt een inventaris gemaakt van de aanwezige veiligheidssignalisatie, zoals pictogrammen en noodverlichting.

Waarom is het nodig of verplicht?
Naast de wettelijke verplichting om de veiligheidssignalisatie aangepast te hebben aan de omstandigheden, heeft een goede en duidelijke veiligheidssignalisatie een effect op de algehele veiligheid op de werkvloer.

Hoe werken we samen?
Uit de inventaris worden de aandachtspunten weerhouden.
Vervolgens worden de bestaande preventiemaatregelen, zowel technisch als organisatorisch onderzocht.
Tijdens deze stap wordt ook aangeven welke bijkomende maatregelen ( nog zouden) moeten genomen worden om de veiligheidssignalisatie te verbeteren.


12. Explosiegevaarlijke atmosferen

Wat houdt het in, waarover gaat het?
ATEX staat voor ATmosphères EXplosives. De ATEX-richtlijn is van toepassing op alle plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen ATEX 95 en ATEX 137.
ATEX 95 is de productrichtlijn 94/9/EG “ Apparaten en beveiligingssystemen bedoeld op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen”
ATEX 137 is de kaderrichtlijn aangevuld met de 15e richtlijn “Bescherming van werknemers die door explosieve atmosferen gevaar lopen”
Europese Richtlijn is omgezet in het KB van 26 maart 2003 betreffende het welzijn van de werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen.

Waarom is het nodig of verplicht?
De werkgever is wettelijk verplicht tot het beheersen van de risico’s binnen zijn onderneming. Een van deze risico’s kan ontstaan ten gevolge van het werken met brandbare producten.

Hoe werken we samen?
PREMED vzw ondersteunt de klant of voert het volledige traject uit, dit in samenwerking met de externe dienst voor technische controle en eventueel ook met de bevoegde inspectiediensten. Opmaken van zoneringsplan, in samenwerking met een externe dienst voor technische controle, conformiteitonderzoek van de elektrische installaties door de externe dienst voor technische controle, samenstellen van het explosieveiligheidsdocument op basis van de aanwezige informatie aangaande werkinstructie, werkprocedure, flowschema, aanwezige chemische agentia, noodprocedures.


13. Veiligheidsaudit

Wat houdt het in, waarover gaat het?
Is mijn bedrijf in regel met de huidige welzijnswetgeving? Welke zijn de gevaren? Welke zijn de beste preventiemaatregelen? Ben ik in orde met de noodzakelijke verplichte en andere documenten?

Waarom is het nodig of verplicht?
Het is een wettelijke verplichting om als onderneming in orde te zijn met de geldende wetgeving op het vlak van welzijn op het werk.

Hoe werken we samen?
Tijdens een bevraging gaan we bovenstaande punten nagaan en eventueel later samen met de werkgever uitwerken.


14. VCA hoever staat u?

Wat houdt het in, waarover gaat het?
Veilige werkomstandigheden en een veilige werkomgeving zijn belangrijk voor zowel werknemers als tijdelijke arbeidskrachten (waaronder uitzendkrachten en aannemers). De ontwikkelde VCA dient om dienstverlenende bedrijven die werkzaam zijn in de petrochemische industrie te beoordelen en te certificeren op hun veilige werkwijze.
VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu), en is in feite meer dan een checklist. VCA is een compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven structureel en objectief worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem.

Waarom is het nodig of verplicht?
Buiten de petrochemische industrie wordt het VCA systeem inmiddels gebruikt in allerlei verschillende takken van industrie:
• bouwkundige werkzaamheden
• technische diensten, zoals bij het aanbrengen/verwijderen van isolatie, industriële reiniging, stralen/conserveren/schilderen, industriële stellingbouw, horizontaal en verticaal transport, inspectiewerkzaamheden (bijvoorbeeld röntgen) enz.
• werktuigbouwkundige activiteiten: bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden.
• procesbesturing en elektrotechniek: bijvoorbeeld voor onderhoud van elektrische systemen.

Hoe werken we samen?
We gaan samen met u na hoever u staat om VCA gecertificeerd te worden.
Desgewenst helpen wij met de uitwerking van de noodzakelijke procedures en opleidingen.
De eigenlijke certificatie wordt NIET door Premed gedaan.


15. Opmaken van instructiekaarten

Wat houdt het in, waarover gaat het?
Instructiekaarten of ook wel veiligheidsinstructiekaarten genoemd dienen aangemaakt te worden voor het bedienen van arbeidsmiddelen, het gebruik van gevaarlijke stoffen en preparaten.
Ze moeten duidelijke informatie bevatten in de taal begrijpbaar voor de medewerker.

Waarom is het nodig of verplicht?
Een goed geïnformeerde werknemer werkt efficiënter en zorgt voor minder productieverlies.
Door de gepaste informatie beschikbaar te stellen en een gestructureerde aanpak verminderen we uitval en arbeidsongevallen.

Hoe werken we samen?
We komen ter plaatse de werking, het gebruik van arbeidsmiddelen of gevaarlijke stoffen evalueren en maken samen met u de instructiekaarten op. Deze worden voorzien van de noodzakelijke foto’s ter illustratie.


16. Veiligheidsrondgangen

Wat houdt het in, waarover gaat het?
Geblokkeerde nooduitgangen, geblokkeerde doorgangen, ontbrekende brandbestrijdingsmiddelen…. Dit zijn maar enkele van de aandachtspunten die de preventieadviseur heeft tijdens de rondgang door uw werkplaatsen.
Gevaren en risico’s herkennen, zichtbaar maken en laten verhelpen is onze opdracht.

Waarom is het nodig of verplicht?
Ingeval van incidenten is het noodzakelijk om nooduitgangen en doorgangen op te houden.
Het externe oog ziet dingen die, ten gevolge van bedrijfsblindheid, door de eigen medewerkers niet meer worden gezien en aanleiding kunnen geven tot gevaarlijke situaties en arbeidsongevallen met tijdelijk, blijvend letsel of de dood tot gevolg hebben.

Hoe werken we samen?
We komen ter plaatse met u en doen de rondgang. Tijdens de rondgang worden de opmerkingen van de preventieadviseur genoteerd en later in een verslag gegoten, voorzien van de noodzakelijke foto’s.


17. Toolboxmeetings

Wat houdt het in, waarover gaat het?
Toolboxmeetings zijn korte opleidingssessie voor uitvoerend personeel. Oorspronkelijk gestart vanuit de VCA kan deze manier van werken onmiddellijk inspelen op een gevaarlijke of acute situatie. Bv een analyse van een ernstig arbeidsongeval om herhaling te voorkomen.

Waarom is het nodig of verplicht?
Acute situatie of een goed geïnformeerde werknemer werkt efficiënter en zorgt voor minder productieverlies.
Door de gepaste informatie beschikbaar te stellen en een gestructureerde aanpak verminderen we uitval en arbeidsongevallen.

Hoe werken we samen?
We overleggen met u over de korte opleidingen die u gedurende het jaar wenst te geven en maken hiervoor een planning op.


18. Speelterreinen

Wat houdt het in, waarover gaat het?
Op 9 mei 2001 verscheen het Koninklijk Besluit van 28/03/01 dat de basis legt
voor een hernieuwde veiligheidsaanpak voor speelterreinen. Hierbij wordt de
uitbater expliciet verantwoordelijk gesteld voor de veiligheid van de
speeltoestellen en het speelterrein in het algemeen.

Waarom is het nodig of verplicht?
• Hoe kan ik aantonen dat ik bereid ben om te werken aan de veiligheid van het speelterrein?
• Wanneer moet ik voldoen aan alle wettelijke verplichtingen?
• Wie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de risicoanalyse? Als ik zelf de risicoanalyse mag uitvoeren, hoe pak ik dat aan? Moet ik voor speeltoestellen met CE markering ook een risicoanalyse uitvoeren?
• Wat als er een ongeval gebeurt?
• Moet ik een verzekering afsluiten?
• Hoe ziet een logboek voor nazicht, onderhoud en periodieke controle eruit?
• Wat moet ik doen als ik een nieuw speeltoestel aankoop?

Hoe werken we samen?
• de uitvoering van de risicoanalyse
• het opstellen van een programma voor de regularisatie van de vastgestelde gevaren
• de keuze van de preventiemaatregelen
• de uitwerking van het schema van regelmatig nazicht, onderhoud en periodieke controle
• de opstart van uw veiligheidsbeheerssysteem voor uw speelterrein in het algemeen


19. Ondersteuning interne preventieadviseur

Wat houdt het in, waarover gaat het?
De interne preventieadviseur in de onderneming heeft meestal een bijkomende taak of heeft de functie van preventieadviseur als bijkomende taak waardoor er niet veel tijd blijft voor een gedegen welzijnsbeleid uit te voeren.
Om het welzijn in de onderneming structuur te geven kan deze persoon ondersteuning van een ervaren preventieadviseur gebruiken.

Waarom is het nodig of verplicht?
Uitwerken / op punt stellen van een veiligheidsbeleid, opmaken van de noodzakelijke documenten, ……

Hoe werken we samen?
We werken planmatig in opdracht van de preventieadviseur risicoanalyses uit en geven de werkgever en werknemers de noodzakelijke ondersteuning.


20. Orde en netheid

Wat houdt het in, waarover gaat het?
Opzetten van een systeem voor het handhaven van orde en netheid op de werkvloer.

Waarom is het nodig of verplicht?
Orde en netheid liggen aan de basis van een degelijk preventiebeleid. Door de werkplaatsen ordelijk en net te houden kunnen arbeidsongevallen vermeden worden.

Hoe werken we samen?
De plaatselijke situatie wordt in kaart gebracht. Pijnpunten worden aangetoond door middel van foto’s. Actieplannen worden ontwikkeld om de situatie te verbeteren.


21. Jaarverslag van de interne dienst preventie en bescherming op het werk

Wat houdt het in, waarover gaat het?
Elke werkgever is verplicht om een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk op te richten.
Jaarlijks voor 1 april dient de werkgever een verslag dat de activiteiten van deze dienst toelicht op te sturen naar de inspectie.

Waarom is het nodig of verplicht?
Wettelijke verplichting om dit jaarverslag op te maken en op te sturen.

Hoe werken we samen?
Samen met uw preventieadviseur worden de noodzakelijke gegevens verzameld en geplaatst in het officiële document dat na ondertekening door de werkgever opgestuurd wordt naar de inspectie.