20.03.2017
shutterstock_499549594.jpg

Info van toepassing voor werkgevers die geen preventieadviseur niveau 1 of 2 in dienst hebben

Voorkomen van arbeidsongevallen is uiteraard beter dan genezen, dat spreekt voor zich. Maar wanneer er zich dan toch een ongeval voordoet, is het belangrijk om te weten aan wie dit moet gemeld worden. Hierna vind je de uitleg. Afhankelijk van de ernst van het arbeidsongeluk dien je een andere weg te volgen. In bijlage vind je een schema betreffende de aangifte van een arbeidsongeval.

Aangifte van een arbeidsongeval

De interne melding

Elke werknemer is verplicht om bij zijn werkgever te melden dat hij slachtoffer werd van een arbeidsongeval. De wet legt op dat dit ‘zo snel mogelijk’ dient te gebeuren. In de praktijk omschrijft de werkgever vaak binnen de arbeidsovereenkomst een maximum termijn waarop de melding dient te gebeuren, zoals het binnenbrengen van een wettiging van een afwezigheid.

De verzekeringsmaatschappij

De werkgever, of zijn aangestelde, is verplicht om elk arbeidsongeval, dat loonverlies en arbeidsongeschiktheid tot gevolg heeft (inclusief het ongeval op de arbeidsweg), aan te geven binnen de 8 dagen aan zijn arbeidsongevallenverzekeraar. De dag van het ongeval wordt niet meegerekend. Naast het aangifteformulier moet er een medisch attest worden overgemaakt met een omschrijving van de vastgestelde letsels en de gevolgen van het ongeval. Zonder de aangifte van het ongeval kan het dossier van schadeloosstelling niet worden samengesteld.

Premed, je Externe Dienst Preventiedienst Bescherming op het Werk (EDPBW)

Voor een ongeval met tenminste 4 dagen arbeidsongeschiktheid moet de werkgever zijn EDPBW, Premed, zo snel mogelijk inlichten. Samen met de werkgever zal Premed een arbeidsongevallensteekkaart op stellen waarvan een exemplaar voor de werkgever is, en een exemplaar voor de dienst Medisch Toezicht van Premed.

Regionale Directie Toezicht Welzijn op het Werk

Geen meldingsplicht noch andere formaliteiten.

Aangifte ernstig arbeidsongeval (zie ook “Definitie ernstig arbeidsongeval” in bijlage)

De verzekeringsmaatschappij

Zelfde verplichtingen als bij een gewoon arbeidsongeval (zie hierboven).

Premed, je Externe Dienst Preventiedienst Bescherming op het Werk (EDPBW)

Ook bij een ernstig ongeval dient de EDPBW zo snel mogelijk, bij voorkeur nog dezelfde dag, te worden ingelicht. De EDPBW moet het ongeval onderzoeken en preventiemaatregelen voorstellen om dergelijk ongeval in de toekomst te voorkomen.

Er wordt door Premed een omstandig verslag opgemaakt. Dit behoort (met een maximum van 5 prestatie-uren) tot de taken van Premed binnen de forfaitaire minimumbijdrage voor een C- of D-bedrijf, zonder interne preventieadviseur niveau 1 of 2. Voor elk volgend onderzoek en verslaggeving voor ernstig arbeidsongeval binnen hetzelfde kalenderjaar worden wel extra kosten aangerekend.

Dit omstandig verslag wordt overhandigd aan de werkgever. Deze moet het verslag aanvullen met preventiemaatregelen en vervolgens aan de Regionale Directie Toezicht Welzijn op het Werk bezorgen.

Opmerking: Er is geen omstandig verslag nodig bij een woon-werk ernstig ongeval.

Regionale Directie Toezicht Welzijn op het Werk

De werkgever moet het omstandig verslag binnen de 10 (kalender) dagen die volgen op het ongeval, overmaken aan de dienst Toezicht Welzijn op het Werk.

Let op! Een dodelijk ongeval of een ongeval dat leidt tot een blijvend letsel, moet onmiddellijk aan de dienst toezicht Welzijn op het Werk worden gemeld.

Hier vindt u de contacten naar de Regionale Directie Toezicht Welzijn op het Werk.

Indien u hierover vragen heeft of verder advies wenst, aarzel dan niet contact op te nemen. We helpen u heel graag verder. (info@premed.be)