Bijgewerkte lijst met grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan chemische agentia
Je bent hier:

Bijgewerkte lijst met grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan chemische agentia

Laatst gewijzigd op: 18/10/2018

Deel dit artikel:

De werkgevers zijn ertoe gehouden de risico's voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers te evalueren die het gevolg zijn van de aanwezigheid op de arbeidsplaats van chemische agentia en de nodige preventiemaatregelen te nemen.

Om een risicobeoordeling van chemisch agentia uit te voeren, moet de werkgever o.a. rekening houden met:

  • hun gevaarlijke eigenschappen;
  • informatie betreffende veiligheid en gezondheid die hij bij de leverancier moet inwinnen;
  • het niveau, de aard en de duur van de blootstelling via het ademhalingsstelsel, de huid en andere blootstellingswijzen;
  • de omstandigheden tijdens werkzaamheden waarbij chemische agentia betrokken zijn;
  • de eventuele grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling of biologische grenswaarden.

De codex bepaalt dat de werkgever ertoe gehouden is de blootstelling zo laag mogelijk te houden. In elk geval is het verboden de grenswaarden te overschrijden.

Deze grenswaarden zijn vastgelegd in Titel 1 van boek VI van de codex over het welzijn op het werk handelt over chemische, kankerverwekkende en mutagene agentia. Bijlage VI.1-1 beschrijft de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling.

Hier zijn nu een aantal chemische stoffen aan toegevoegd, en een aantal grenswaarden zijn gewijzigd.

Deze stoffen werden aan de lijst toegevoegd: ethylhexaan-1-ol, but-2-yn-1,4-diol, diacetyl, citral, 2,4-pentaandion, 1-broom-2-propeen, carbonylsulfide, o-ftalodinitril, N,N-diethylhydroxylamine, ethylisocyanaat, perazijnzuur, cyanogeenbromide, fenylisocyanaat, wollastoniet, hardmetaal dat kobalt en wolfraamcarbide bevat, simazine.

Maar de samenvatting van de FOD Werkgelegenheid bevestigt dat er ook heel wat stoffen zijn waarvan de grenswaarden werden aangepast.

De lijst komt er na een consultatieprocedure binnen de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk.

Bronnen:  

  • Koninklijk besluit van 2 september 2018 tot wijziging van titel 1 betreffende chemische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk, wat de lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia betreft, BS 3 oktober 2018
  • Sentral