12.09.2023
arbeider

Vanaf 1 april 2023 tot en met 31 maart 2025 kunnen werkgevers aanspraak maken op een premie van 1.000 euro wanneer ze een werknemer in dienst nemen die al minstens één jaar lang arbeidsongeschikt is. Dit maakt deel uit van de maatregelen die zijn vastgesteld in de programmawet van 26 december 2022, die tot doel heeft werkgevers en werknemers aan te moedigen om langdurig zieke werknemers te helpen bij hun re-integratie.

De werkhervattingspremie geldt zowel voor werknemers die al in dienst waren bij de werkgever voordat ze arbeidsongeschikt werden, als voor nieuw aangeworven werknemers.

De werkgever kan slechts één werkhervattingspremie krijgen voor dezelfde werknemer.

Voorwaarden

De werknemer verricht de toegestane arbeid gedurende ten minste drie maanden (vóór 1 oktober 2025) op basis van :

 • een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
 • een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur die bij de aanvang van de toegestane arbeid een verwachte duur heeft van ten minste drie maanden, berekend van datum tot datum
 • een overeenkomst in het kader van een alternerende opleiding die bij de aanvang van de toegelaten arbeid een verwachte duur heeft van ten minste drie maanden, berekend van datum tot datum
 • een tijdelijke aanstelling voor bepaalde duur in een onderwijsinstelling van de Gemeenschappen, provincies, instellingen ondergeschikt aan de provincies, gemeenten, samenwerkingsverbanden van gemeenten en instellingen van openbaar nut die bij aanvang van de toegelaten arbeid een verwachte duur heeft van ten minste drie maanden, berekend van datum tot datum
 • een tijdelijke aanstelling voor onbepaalde duur in een onderwijsinstelling van de Gemeenschappen, provincies, instellingen ondergeschikt aan de provincies, gemeenten, samenwerkingsverbanden van gemeenten en instellingen van openbaar nut
 • een statutaire benoeming
 • een stage met het oog op een statutaire benoeming in de openbare sector.

Uitgesloten arbeid

 • een tewerkstelling verricht buiten het normale arbeidscircuit in een onderneming die valt onder paritair comité 327 voor beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen en maatwerkbedrijven
 • een flexi-job
 • gelegenheidswerk
 • een tewerkstelling die al lopende is bij het begin van de periode van arbeidsongeschiktheid en waarvoor de toepassing van de RSZ-wet van 27 juni 1969 beperkt is tot de sector van de geneeskundige verzorging voor wat betreft de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering
 • een tewerkstelling als vrijwillig brandweerman, vrijwillig ambulancier of vrijwilliger van de civiele bescherming.

Procedure

Hiervoor stuurt u een aanvraag naar het ziekenfonds (ten vroegste na het einde van de (eerste) drie maanden van aangepast werk):

 • online aanvraag (aanbevolen procedure): u logt in op de website van het Nationaal Intermutualistisch College
 • papieren aanvraag indien het gebruik van het elektronische formulier voor u niet mogelijk is (tragere behandeling van uw aanvraag dan bij een online aanvraag): u downloadt Afbeelding verwijderd.het aanvraagformulier en u vult het in. Vervolgens verstuurt u dit ondertekende en gedateerde formulier naar het Nationaal Intermutualistich College (postadres vermeld op dit formulier).

Dit ziekenfonds betaalt u deze werkhervattingspremie als alle voorwaarden zijn vervuld. Deze betaling gebeurt ten laatste op het einde van de tweede kalendermaand na de kalendermaand waarin u de aanvraag heeft ingediend.

 

Bron: https://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/andere-professionals/werkgevers/Paginas/default.aspx#Werkhervattingspremie

corona virus
14.09.2023

Covid 19 najaar 2023

Corona wordt benaderd op een vergelijkbare manier als een griep. De aanvangssymptomen van corona variëren van milde luchtwegklachten (zoals een verstopte neus, loopneus, niezen, keelpijn en hoesten) ...
Meer lezen