EU strenger voor werken met carcinogene en mutagene stoffen
Je bent hier:

EU strenger voor werken met carcinogene en mutagene stoffen

Laatst gewijzigd op: 16/01/2018

Deel dit artikel:

De Europese Unie voert grenswaarden in voor de blootstelling van werknemers aan 11 bijkomende kankerverwekkende stoffen en verstrengt de bestaande grenswaarden. Er komen ook extra medische controles. En er komen nog meer wijzigingen aan.

Benzeen, vinylchloride en stof

De Unie behoudt de bestaande grenswaarde voor benzeen, maar voert strengere waarden in voor vinylchloridemonomeer en stof van hardhout. De grenswaarde voor stof van hardhout wordt in 2 keer aangescherpt. Als het stof van hardhout samen voorkomt met stof van zachthout, geldt de grenswaarde vanaf nu voor álle houtsoorten in het stofmengsel, en dus niet alleen voor het hardhout.

Nieuwe grenswaarden

Daarnaast voert de Unie voor het eerst blootstellingswaarden in voor kankerverwekkende:

 • chroom(VI)-verbindingen (categorie 1A of 1B) – in 2 fazen;
 • vuurvaste keramische tegels (categorie 1B);
 • de respirabele fractie van kristallijn silicastof (niet ingedeeld);
 • ethyleenoxide (categorie 1B);
 • 1,2-epoxypropaan (categorie 1B);
 • acrylamide (categorie 1B);
 • 2-nitropropaan (categorie 1B);
 • o-toluïdine (categorie 1B);
 • 1,3-butadieen (categorie 1A);
 • hydrazine (categorie 1B); en
 • broomethyleen (categorie 1B).

Medische controle

De arts (of instantie) die instaat voor het gezondheidstoezicht op de werknemers die in aanraking komen met carcinogene of mutagene agentia, kan voortaan eisen dat het gezondheidstoezicht na de beëindiging van de blootstelling wordt voortgezet ‘zolang hij dat nodig acht om de gezondheid van de werknemer te vrijwaren’.

Wordt verwacht...

De Europese Commissie heeft ook al een voorstel klaar om grenswaarden in te voeren voor nog 7 andere carcinogene agentia. En zij werkt aan grenswaarden voor nog meer gevaarlijke chemische stoffen.

De huidige wijzigingsrichtlijn verplicht bovendien om bij de eerstvolgende evaluatie na te gaan of de nieuw ingevoerde grenswaarde voor het respirabel kristallijn silicastof – vnl. kwarts, cristobaliet en tridymiet – niet moet worden aangepast.

En begin 2019 ten laatste moet de Commissie beslissen of ze het toepassingsgebied van de richtlijn op de carcinogene en mutagene agentia al dan niet uitbreidt tot de reprotoxische stoffen.

Geen of minder blootstelling

De richtlijn op de carcinogene en mutagene agentia verplicht de werkgever om het gebruik van carcinogene of mutagene stoffen op het werk te vervangen door andere stoffen, mengsels of procédés die niet, of minder gevaarlijk zijn, wanneer dat technisch mogelijk is. Als dat technisch niet mogelijk is, moet de werkgever de aard, de mate en de duur van de blootstelling beoordelen, en moet hij de risicoanalyse geregeld herhalen. In ons land is dat minstens één keer per jaar en telkens als de arbeidsomstandigheden veranderen.

De werkgever zorgt ervoor dat de productie en het gebruik van het agens zoveel mogelijk in een gesloten systeem plaatsvinden. Hij beperkt het aantal werknemers dat kan worden blootgesteld aan de carcinogene of mutagene stof, zorgt voor voldoende afzuiging, ventilatie en reiniging van de werkplek, bakent de gevaarlijke zones af, informeert, enz.

De richtlijn bevat bovendien grenswaarden voor bepaalde carcinogene stoffen. Momenteel zijn dat er slechts 3, maar dat worden er dus 14, en op termijn misschien 21. De grenswaarden mogen niet overschreden worden.

Vanaf 17 januari 2020

De EU- lidstaten moeten de nieuwe en gewijzigde grenswaarden ten laatste op 17 januari 2020 overgenomen hebben in nationaal recht.

Europa hoopt met deze maatregelen het aantal beroepsgerelateerde kankergevallen te kunnen terugdringen. Van de jaarlijkse sterfgevallen ten gevolge van een beroepsziekte is immers 53% te wijten aan kanker.

 

Bron:

Richtlijn (EU) 2017/2398 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk, Pb.L. 27 december 2017, afl. 345.

sentral.kluwer.be