Nieuw: CAO 149 i.v.m. telewerken in tijden van corona
Je bent hier:

Nieuw: CAO 149 i.v.m. telewerken in tijden van corona

Laatst gewijzigd op: 05/02/2021

Deel dit artikel:

Achtergrond: Voorheen was er geen echte regeling voor het opstellen van een telewerkbeleid in tijden van corona. Sommige bedrijven maakten dan ook geen telewerkbeleid op of velen baseerden zich op het “vrijwillige“ telewerk, zoals voor corona werd vastgelegd door CAO nr. 85 voor structureel telewerk en de wet op werkbaar en wendbaar werk voor occasioneel telewerk. Er heerst(e) alleszins nog veel onduidelijkheid.

Nieuw: Op 26 januari 2021 werd door de Nationale Arbeidsraad een collectieve arbeidsovereenkomst opgericht i.v.m. “coronatelewerk”. Deze richtlijnen hebben betrekking op het telewerk dat de overheid verplicht of aanbeveelt (naargelang de heersende situatie) in de strijd tegen het coronavirus. De CAO is van toepassing op werknemers en de werkgevers die ze tewerkstellen en die voor de datum van 1 januari 2021 nog geen telewerkbeleid hebben (occasioneel of structureel). Deze principes gelden voorlopig tot eind 2021.

Wat moet je als werkgever doen?

De werkgever, die nog geen telewerkbeleid had volgens eerder vernoemde CAO of wet, dient een telewerkbeleid op te stellen op basis van deze richtlijn. De nieuwe CAO legt een referentiekader vast waarbinnen afspraken moeten worden gemaakt. Deze afspraken worden uitgewerkt met inachtneming van het sociaal overleg binnen het CPBW, de vakbondsafvaardiging of met de werknemers.

Hoofdstuk IV uit de CAO heeft specifiek betrekking op welzijn op het werk.

 • Je moet de telewerkers informeren over het telewerkbeleid.
 • De telewerkers krijgen richtlijnen over de te nemen preventiemaatregelen: richtlijnen over de instelling van de werkpost, het goed gebruik van beeldschermen (ergonomie) en de beschikbare ondersteuning op vlak van techniek en informatica. Deze richtlijnen en preventiemaatregelen zijn gebaseerd op een multidisciplinaire risicoanalyse.
  • Deze risicoanalyse houdt rekening met psychosociale aspecten en met de gezondheidsaspecten eigen aan telewerk (vb. mentale of lichamelijke klachten).
  • Een informele of formele psychosociale interventie en een spontane raadpleging van de preventieadviseur-arbeidsarts moeten mogelijk zijn.
 • De telewerkers ontvangen de namen, contactgegevens en ondersteuning geboden door leidinggevenden, preventieadviseurs arbeidsveiligheid en psychosociale aspecten, arbeidsartsen van de interne en de externe preventiediensten en van de vertrouwenspersonen. De telewerkers moeten deze personen kunnen contacteren (vb. via videoconferentie). (n.v.d.r. ook andere videoconsults met andere preventieadviseurs, zoals ergonomie en arbeidshygiëne zijn bij Premed mogelijk).
 • Aanpassingen aan de arbeidspost kunnen worden voorgesteld.
 • De werkgever neemt maatregelen om de verbondenheid van de telewerkers met de collega’s en met de onderneming te behouden en isolatie te voorkomen. Hierbij wordt rekening gehouden met kwetsbare werknemers (vb. omwille van persoonlijke situatie).
 • De telewerkers en de HL krijgen informatie en indien nodig opleiding over de specificiteiten van telewerk.

Andere principes die in de CAO worden vermeld:

 1. De telewerker geniet dezelfde rechten en plichten inzake arbeidsvoorwaarden dan die worden toegepast wanneer hij op de bedrijfslocatie werkt en wordt geïnformeerd bij aanvulling/afwijking.
 2. Er moeten afspraken worden gemaakt over:
  • de terbeschikkingstelling van de “voor het telewerk benodigde apparatuur” en technische ondersteuning;
  • de vergoeding voor de installatie, informaticaprogramma’s, gebruiks-, werkings-onderhouds- en afschrijvingskosten bij het gebruik van de eigen apparatuur van de werknemer;
  • bijkomende verbindingskosten.
  • Deze afspraken houden rekening met eerdere kosten of compensaties die de werkgever tijdens corona aan de telewerker heeft betaald.
 3. De werknemer organiseert zijn werk binnen de in de onderneming geldende arbeidsduur. Indien nodig worden nadere regels gespecifieerd.
 4. De werkbelasting en prestatienormen van de telewerker mogen niet veranderen t.o.v. het werken op bedrijfslocatie.
 5. De telewerker wordt geïnformeerd over hoe de uitvoering van het werk wordt gecontroleerd.
 6. De bescherming van de gegevens van de onderneming moet gewaarborgd zijn. Beperkingen en sancties ten aanzien van het gebruik van IT-apparatuur en tools worden toegelicht.
 7. Er moet nog steeds communicatie mogelijk zijn tussen de telewerker en de werknemersvertegenwoordigers.
 8. Voor elke telewerker worden afspraken gemaakt over:
  • het uurrooster;
  • regels voor de controle op de te behalen resultaten;
  • de bereikbaarheid en onbereikbaarheid (afstemming werk- en privéleven);
  • de middelen waarmee de telewerker bereikbaar moet zijn.

Het coronatelewerkbeleid kan worden vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst op niveau van de organisatie of bijvoorbeeld door een wijziging van het arbeidsreglement.

Premed helpt je graag bij de uitwerking van het coronatelewerkbeleid in jouw organisatie.

Onze arbeidsartsen en preventieadviseurs ergonomie, psychosociale aspecten, arbeidsveiligheid, en -hygiëne staan klaar om invulling te geven aan jullie telewerkbeleid. Denk hierbij maar aan adviesvragen, diverse webinars, risicoanalyses. Meer info: https://www.premed.be/nieuws/hoe-run-ik-mijn-bedrijf-veilig-en-gezond-in-tijden-van-covid/

Volg onze webinars hierover. Of stel je vraag aan info@premed.be.