29.09.2022
restart handen arts

De codex welzijn op het werk ondergaat in het hoofdstuk re-integratie enkele ingrijpende wijzigingen door het KB 11 september 2022. Het re-integratietraject 2.0 gaat in voege op 1 oktober 2022.

We geven de wijzigingen weer in volgend overzicht.

1) Het initiatief voor het RIT kan uitgaan van:

 • de werknemer in ziekteverlof of zijn behandelende arts mits akkoord van de werknemer
 • de werkgever
  • vanaf het moment dat de werknemer 3 maanden ononderbroken in ziekteverlof is
  • of vanaf het ogenblik waarop de werknemer hem een attest van zijn behandelend arts bezorgt waaruit de definitieve ongeschiktheid om het overeengekomen werk uit te voeren blijkt.

Het traject kan niet meer opgestart worden door de adviserend geneesheer van de mutualiteit.

2) Er zijn nog 3 beslissingen mogelijk:

A = de werknemer kan op termijn het overeengekomen werk hervatten en kan tijdelijk een aangepast/ander werk uitvoeren

B = de werknemer is definitief ongeschikt voor het overeengekomen werk en kan een aangepast/ander werk uitvoeren

C = de re-integratiebeoordeling is niet mogelijk om medische reden

Er zijn geen herevaluaties meer voorzien. Per traject is er 1 beoordeling.

De beoordeling ‘definitief ongeschikt voor alle werk bij de huidige werkgever’ is niet meer mogelijk.

3) De werknemer moet door de externe dienst 3 keer uitgenodigd worden met minimaal 14 dagen interval.

Indien hij hierop niet reageert, stopt het traject en wordt de werkgever hiervan op de hoogte gebracht.

De werkgever kan hiervoor gevolg voorzien in zijn arbeidsreglement.

4) Aanpassing van een aantal termijnen:

 • de werkgever kan het RIT opstarten na 3 maanden
 • de arts heeft 49 kalenderdagen tijd om zijn beoordeling over te maken
 • de werknemer heeft 21 kalenderdagen tijd om beroep aan te tekenen
 • uitspraak van een beroep binnen 42 kalenderdagen
 • aangepaste termijnen waarbinnen de werkgever het re-integratieplan moet opmaken

           tijdelijke aanpassing: 63 kalenderdagen

           definitieve aanpassing: 6 maanden

 • de werknemer heeft 14 kalenderdagen tijd om het plan al-dan-niet goed te keuren
 • na beslissing C (geen beoordeling mogelijk) is er 3 maanden wachttijd voor de werkgever en werknemer vooraleer een nieuw traject kan opgestart worden.

5) Het collectief re-integratiebeleid wordt versterkt.

De arbeidsarts bezorgt jaarlijks een verslag aan de werkgever en het cpbw over een aantal contacten, beschreven in het KB (o.a. aantal spontane raadplegingen, aantal RIT, aantal bezoeken voor werkhervatting ..).  De werkgever bezorgt aan het cpbw de globale gegevens over de opgemaakte RI-plannen en gemotiveerde verslagen.
Dit alles dient anoniem te gebeuren met bescherming van de individuele gegevens van de werknemer.

Het beleid dient jaarlijks geëvalueerd te worden in aanwezigheid van de arbeidsarts.

6) Daarnaast voorziet het KB in contactname met de arbeidsongeschikte werknemer na 4 weken afwezigheid, met oog op het bevorderen van de werkhervatting.

Het voert een nieuwe informatieplicht in, die inhoudt dat de arbeidsarts (of de verpleegkundigen die hem bijstaan) de arbeidsongeschikte werknemer zo snel mogelijk moet informeren over de mogelijkheden die bestaan bij werkhervatting, nl. een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting of een re-integratietraject.

7)  Beëindiging van de arbeidsovereenkomst omwille van medische overmacht is losgekoppeld van het re-integratietraject. Meer info hierover op Medische overmacht

 

 

corona virus
14.09.2023

Covid 19 najaar 2023

Corona wordt benaderd op een vergelijkbare manier als een griep. De aanvangssymptomen van corona variëren van milde luchtwegklachten (zoals een verstopte neus, loopneus, niezen, keelpijn en hoesten) ...
Meer lezen