Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers
Je bent hier:

Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers

Laatst gewijzigd op: 20/05/2021

Deel dit artikel:

“Langdurig zieken ondersteunen en begeleiden naar werk”

Onder deze titel lieten de Ministers van werk en volksgezondheid aan de wereld weten dat langdurig zieken die in aanmerking komen zachtjes terug naar het werk zullen begeleid worden.

Vanaf 1 januari 2017 is een nieuwe regeling van toepassing voor re-integratie in het werk van langdurig zieke werknemers. De afdeling medisch toezicht van de externe en interne preventiediensten bieden de mogelijkheid om werknemers in dit traject bij hen te plaatsen.

We vinden deze wetgeving terug in de Codex welzijn op het werk, onder Boek I, Titel 4: Maatregelen in verband met het gezondheidstoezicht op de werknemers, Hoofdstuk VI – Het re-integratietraject van een werknemer die het overeengekomen werk tijdelijk of definitief niet kan uitoefenen. (Art. I.4-72 en volgende). De arbeidswet van 3 juli 1978 werd op 9 januari 2017 aangepast om de sociale regeling mogelijk te maken.

Fase 1: start van het re-integratietraject

De werknemer kan het initiatief nemen. Met zijn akkoord kan ook zijn behandelend arts dit doen. Dat kan meteen vanaf de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid.

De adviserend arts van het ziekenfonds kan het initiatief kan nemen vanaf 2 maanden van arbeidsongeschiktheid. Mensen die binnen een bepaalde termijn terug aan het werk kunnen of mensen die een lange therapie moeten volgen komen niet in aanmerking.

De werkgever kan voor een werknemer die minstens 4 maanden arbeidsongeschikt is een re-integratietraject starten. Als de werknemer een attest bezorgt dat hij definitief ongeschikt is voor zijn werk, kan de werkgever onmiddellijk het re-integratietraject opstarten.

Uitzonderingen: werknemers na een arbeidsongeval (tenzij er consolidatie is) of arbeidsongeschikt tgv een beroepsziekte komen niet in aanmerking voor een re-integratietraject.

Fase 2 : de re-integratiebeoordeling door de arbeidsarts

De arbeidsarts onderzoekt de langdurig zieke werknemer. Hij vraagt toelating tot overleg met de andere artsen: de behandelende arts, de adviserend arts van het ziekenfonds. Hij kan ook andere preventieadviseurs inschakelen (ergonoom, psycholoog). 

Hij beoordeelt de werknemer op zijn restcapaciteiten. Wat de werknemer nog kan is belangrijk. Het oordeel geeft weer of het “overeengekomen werk” al dan niet op termijn terug mogelijk is, en of tijdelijk dan wel definitief “aangepast” of “ander” werk kan worden uitgevoerd. De arbeidsarts beschrijft wat de voorwaarden zijn. De beslissing van de arbeidsarts wordt weergegeven op het formulier van re-integratie beoordeling.

De beoordeling moet binnen de 40 werkdagen afgewerkt zijn.

Wat met de definitief ongeschikte werknemer die niet in ziekteverlof is

Voor de werknemer die door de arbeidsarts definitief ongeschikt wordt verklaard, dient de werkgever dezelfde procedure te volgen als bij het re-integratietraject. Hij moet dus een re-integratieplan opmaken volgens de aanbevelingen van de arbeidsarts.

Fase 3 : het re-integratieplan door de werkgever

De werkgever ontvangt het formulier van re-integratiebeoordeling en bekijkt of hij onder de beschreven voorwaarden een werk kan aanbieden aan de werknemer. Als er deeltijdse arbeid wordt gevraagd moet de adviserend arts van het ziekenfonds zijn goedkeuring geven.

Mogelijkheden:

  • De werkgever heeft een plan en de werknemer gaat akkoord.
  • De werkgever heeft geen plan. Hij moet dit schriftelijk motiveren.
  • De werkgever heeft een plan en de werknemer gaat niet akkoord. Deze laatste moet dit schriftelijk motiveren.

 De wetgeving voorziet welbepaalde termijnen hiervoor. Het plan wordt nadien opgevolgd.

Rechtszekerheid arbeidsrelatie

Een wet tot wijziging van de arbeidswet van 3 juli 1978 is van kracht geworden op 9 januari 2017.

Deze wijziging gaat over behoud van voordelen, opzegvergoedingen, gewaarborgd loon en de regeling tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst door overmacht in geval van definitieve arbeidsongeschiktheid. Dit laatste zal enkel nog kunnen na het beëindigen van een re-integratietraject. Werkgevers van bij Premed aangesloten bedrijven kunnen hierover meer lezen op het extranet na inloggen.

Indien de arbeidsarts oordeelt dat een werknemer aangepast of ander werk kan verrichten, is de werkgever verplicht na te gaan of er aangepast of ander werk beschikbaar is in de onderneming. Men gaat dit zoeken naar werk moeten kunnen aantonen door middel van het re-integratieplan waarin men aangeeft op welke manier men kan tegemoetkomen aan de aanbevelingen van de arbeidsarts of duidelijk kan motiveren waarom men niet kan tegemoetkomen aan de aanbevelingen van de arbeidsarts.

Outplacement 

De Wet van 7 april 2019 betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal, B.S. 19 april 2019 stelt het aanbieden van een outplacement verplicht zo de werkgever zich beroept op medische overmacht, tenzij een andersluidende sectorale CAO. Meer info: sociale secretariaten of vakbonden.

Wie vult welk aanvraagformulier in?

Aanvraag door werknemer

In te vullen door werknemer of diens behandelend arts met toelating van de werknemer of op zijn verzoek

In te vullen door werkgever

01a -Verzoek tot opstarten van een re-integratietraject - initiatief werknemer

Word - PDF

 

02 - Toelating contacteren en gegevens ziekenfonds

Word - PDF

 

06 - Verwijsbrief bij een re-integratietraject

Word - PDF

 
 

03 - Werkgever overeengekomen arbeid en mogelijkheden tot aanpassing

Word - PDF

 

Aanvraag door werkgever

In te vullen door werknemer

In te vullen door werkgever

 

01b - Verzoek tot opstarten van een re-integratietraject - initiatief werkgever

Word - PDF

 

03 - Werkgever overeengekomen arbeid en mogelijkheden tot aanpassing

Word - PDF

02 - Toelating contacteren en gegevens ziekenfonds

Word - PDF

 

06 - Verwijsbrief bij een re-integratietraject

Word - PDF

 

 

Aanvraag door mutualiteit

In te vullen door werknemer

In te vullen door werkgever

 

03 - Werkgever overeengekomen arbeid en mogelijkheden tot aanpassing

Word - PDF

02 - Toelating contacteren en gegevens ziekenfonds

Word - PDF

 

06 - Verwijsbrief bij een re-integratietraject

Word - PDF

 

 

Algemene informatie

Brochure - Toelichting bij het re-integratietraject voor werkgevers

Model van re-integratieplan voor werkgevers

Model van gemotiveerd verslag voor het niet opstellen van een re-integratieplan voor werkgevers.

Model van Mededeling door de werkgever van de overeengekomen arbeid bij een re-integratietraject en mogelijkheden tot aangepast of ander werk

Besluit

De nieuwe regeling in verband met re-integratie van zieke werknemers is van kracht geworden. De regeling i.v.m. overmacht werd gewijzigd.

De nodige documenten zijn beschikbaar bij Premed.

Wij houden u uiteraard op de hoogte.