Subsidies voor preventie burn-out
Je bent hier:

Subsidies voor preventie burn-out

Laatst gewijzigd op: 13/06/2019

Deel dit artikel:

In het kader van het interprofessioneel akkoord van 2017-2018 voorzien de sociale partners financiële steun voor pilootprojecten rond primaire preventie van burn-out. Deze financiële steun neemt de vorm aan van subsidies voor ondernemingen die acties willen nemen om psychosociale risico’s op het werk (die tot burn-out kunnen leiden) te verminderen. De acties zijn erop gericht om de oorzaken van burn-out in je onderneming aan te pakken.

Welke ondernemingen komen in aanmerking voor financiële ondersteuning?

Alle ondernemingen die onder het toepassingsgebied vallen van de wet betreffende de paritaire comités komen in aanmerking voor de subsidies. Het gaat voornamelijk over ondernemingen in de privésector, maar er wordt bij de toekenning van de subsidies geen onderscheid gemaakt in grootte of bedrijfssector. De initiatieven kunnen uitgaan van één werkgever, maar ook van een groep van werkgevers of een paritair (sub)comité.

Welke voorwaarden gelden voor de projecten?

Er zijn vijf voorwaarden waaraan de projecten moeten voldoen:

  1. Ze moeten primaire preventie van burn-out tot doel hebben, met andere woorden erop gericht zijn om burn-out te voorkomen.
  2. Er moet een beroep gedaan worden op een deskundige begeleidende organisatie of begeleider, zoals de gespecialiseerde preventieadviseur voor psychosociale aspecten van het werk.
  3. Er moeten collectieve acties ondernomen worden, d.w.z. acties gericht op de gehele organisatie, op groepen van werkplekken of functies. Coaching van individuele werknemers valt hier niet onder. Sensibiliseringssessies of opleidingen komen wel in aanmerking, alsook het uitvoeren van specifieke collectieve maatregelen met oog op het voorkomen van burn-out.
  4. Bij het uitvoeren van het project moeten alle partijen worden betrokken: werknemers, het Comité PB, de diensten voor preventie en bescherming op het werk, de afdeling Human Resources, de sociale dienst en elke andere persoon die kan bijdragen tot het slagen van het project.
  5. Het is niet toegelaten om voordien al gerealiseerde acties op te zetten, noch acties waarvoor een andere subsidie werd toegekend. Er mogen evenmin acties worden opgezet in de plaats van de wettelijk verplichte opdrachten van de preventieadviseur psychosociale aspecten, noch van de risicoanalyse.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Het bedrag kan oplopen tot €8.000 per project, exclusief btw. Dit bedrag kan de begeleiding door een ‘expert burn-out’ (d.i. ongeveer 10 dagen begeleiding) financieren of kan aangewend worden om een onderzoeksproject en/of de ontwikkeling van preventie- of interventiemiddelen op te zetten.

Wat moet je doen om een subsidieaanvraag in te dienen?

Alle nodige documenten (en bijkomende informatie) om een pilootproject in te dienen, zijn beschikbaar via de website van de Nationale Arbeidsraad (http://www.nar-cnt.be/Dossier-NL-burnout.htm). De eigenlijke subsidieaanvraag kan elektronisch gebeuren binnen de periode van 1 juli 2018 tot en met 15 september 2018. Een speciaal samengestelde commissie selecteert 50 initiatieven. Uiterlijk op 15 december 2018 wordt er gecommuniceerd over de geselecteerde projecten. De projecten moeten uitgevoerd worden in de periode van 15 december 2018 tot 14 december 2019.

Welke rol heeft de preventieadviseur psychosociale aspecten van Premed?

De preventieadviseur psychosociale aspecten van Premed kan ondersteuning bieden bij het uitwerken van de projectvoorstellen. Daarnaast kan hij/zij ook optreden als projectbegeleider bij de uitvoering van de projecten (bv. informatie- en sensibiliseringssessies, opleidingen rond leiderschapsontwikkeling, preventiemaatregelen bepalen en evalueren). De preventieadviseur van Premed heeft hierbij aandacht voor het organisatieniveau en het belang van het collectieve aspect bij de (primaire) preventie van burn-out. De subsidies zijn echter niet bedoeld om opdrachten te financieren die Premed als externe preventiedienst uitvoert binnen zijn wettelijk bepaald takenpakket (zoals uitvoeren van de risicoanalyse of individuele (in)formele interventies).

Neem voor meer informatie contact op met de preventieadviseurs psychosociale aspecten van Premed via psychosociale@premed.be of via het algemeen nummer 016 30 81 11.