Vanaf 27 januari 2019 - Occasionele telewerker beter beschermd bij arbeidsongeval
Je bent hier:

Vanaf 27 januari 2019 - Occasionele telewerker beter beschermd bij arbeidsongeval

Laatst gewijzigd op: 17/04/2019

Deel dit artikel:

Occasionele telewerkers genieten vanaf nu dezelfde bescherming bij arbeidsongevallen als werknemers die structureel telewerken.

Structureel of occasioneel telewerk

De wetgever maakt een onderscheid tussen 2 vormen van telewerk.

  • Bij structureel telewerk werkt de werknemer op regelmatige basis en niet incidenteel buiten het bedrijf. Hij werkt bijvoorbeeld elke woensdag- en vrijdagnamiddag thuis. Dit type telewerk wordt omkaderd door cao nr. 85.
  • Occasioneel telewerk is telewerk dat incidenteel, op niet-regelmatige basis plaats vindt, bij overmacht of om persoonlijke redenen. Bijvoorbeeld: thuiswerk wegens een treinstaking. De werkgever moet hiermee akkoord gaan en de wettelijke basis voor dit type van telewerk vinden we in de wet op het werkbaar en wendbaar werk.

Er bestaat een wettelijke vermoeden dat een ongeval dat plaatsvindt door en tijdens de uitvoering van het werk, een arbeidsongeval is. Maar dat wettelijk vermoeden gold tot nu alleen bij structureel telewerk. Occasionele telewerkers moesten bewijzen dat het om een arbeidsongeval ging.

De diversebepalingenwet heft die discriminatie op. De wet preciseert dat telewerk zowel op structureel, als op occasioneel telewerk slaat en het wettelijk vermoeden geldt voor beide telewerkvormen. De wet verfijnt ook de voorwaarden waaronder het wettelijk vermoeden geldt.

Tijd en plaats

Een ongeval van een telewerker wordt beschouwd als een arbeidsongeval als 2 voorwaarden vervuld zijn. Die hebben te maken met de plaats waar het ongeval gebeurde en het tijdstip waarop het zich voordeed.

Het ongeval moet gebeurd zijn op de plaats of plaatsen die schriftelijk werden aangewezen als plaats of plaatsen voor het verrichten van het werk. ‘Schriftelijk’ wil hier zeggen: in een telewerkovereenkomst of in elk ander document dat het telewerk generiek of punctueel, collectief of individueel toelaat. Een e-mail waarin de werkgever toestemt met een dagje thuiswerk om privéredenen is dus OK.

Als er géén plaats of plaatsen werden vermeld, geldt vanaf nu het vermoeden van arbeidsongeval voor de woonplaats of voor de plaatsen waar het telewerk gewoonlijk wordt uitgevoerd.

Het ongeval moet zich bovendien voorgedaan hebben tijdens een periode van de dag die volgens het schriftelijke document, een periode is waarin arbeid kan worden verricht.

Als daarover niets gezegd wordt in de schriftelijke overeenkomst, geldt het vermoeden van arbeidsongeval tijdens de werkuren die de telewerker gepresteerd zou hebben indien hij in de lokalen van de werkgever aan het werk was geweest.

Er gold al een wettelijk vermoeden dat de arbeidstijd van de telewerker afdekte, maar het wettelijke vermoeden voor zijn plaats van tewerkstelling is nieuw.

Tegenbewijs mogelijk

De werkgever, de verzekeraar, … kan nog altijd het tegenbewijs leveren; dat het ongeval dus niets met het werk te maken had.

Van toepassing: Vanaf 27 januari 2019.

Bron: