Veiligheid in de drukkerij
Je bent hier:

Veiligheid in de drukkerij

Laatst gewijzigd op: 13/06/2017

Deel dit artikel:

In 2017 plant de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (TWW) van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) een aantal nationale en regionale inspectiecampagnes. Zowel nationaal als regionaal worden er een aantal sectoren onder de loep genomen.

De inspecties gebeuren volgens een vast stramien. Bij elk bezoek wordt het beleid van de werkgever inzake welzijn nagegaan. Vervolgens wordt de aanpak in elk domein van de welzijnswet overlopen, en wordt er dieper ingegaan op het thema gekozen voor de sector.

Regionale directie

Sector

Thema

West-Vlaanderen

Beschutte werkplaatsen als "eilanden" binnen bedrijven

Werken met derden

Oost-Vlaanderen

Containerparken

Asbest

Antwerpen (in samenwerking met de regionale directie Limburg - Vlaams-Brabant

Interventiediensten dringende hulp

Psychosociale risico's

Limburg & Vlaams-Brabant

Koelcellen voor fruitopslag Drukkerijen

Veiligheid

Brussel

Hotels

Ergonomie

Henegouwen

Onderwijs

Psychosociale risico's

Namen - Luxemburg - Waals Brabant

Sociale huisvestigingsmaatschappijen

Asbestbeleid

Luik

Waals openbaar vervoer (TEC)

Onderaanneming

 

In 2017 staat o.a. de veiligheid in drukkerijen op het programma. De inspectie onderzoekt het welzijnsbeleid van de onderneming (o.a. aan de hand van de verplichte documenten) en er wordt een verkennend werkplaatsbezoek gebracht.

Verplichte documenten

 • Het actuele globaal preventie en jaarlijks actieplan
 • Het arbeidsreglement
 • Een lijst van de werknemers die onderworpen zijn aan het gezondheidstoezicht
 • Een inventaris van de gebruikte chemische producten
 • Het identificatiedocument van de interne dienst preventie en bescherming op het werk
 • Het jaarverslag van de interne dienst preventie en bescherming op het werk
 • Het verslag van het bezoek door de externe dienst PBW
 • De aankoopprocedure van de machines, persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • De risicoanalyses i.v.m. moederschapsbescherming, chemische producten, brandpreventie, psychosociale aspecten, …
 • Keuringsverslagen door EDTC

 

Werkplaatsbezoek

Identificatiedocument

De wetgeving definieert de rollen in het welzijnsbeleid van de verschillende actoren in het bedrijf. De uitvoering van de risicoanalyse en de instelling van de preventiemaatregelen zijn de taak van de werkgever. De hiërarchische lijn van haar kant is verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregelen waartoe de werkgever heeft beslist. Zij moet ervoor zorgen dat alle spelers de in het bedrijf geldende regels kennen en toepassen. De voornaamste rol van de interne dienst voor PBW is het assisteren van de werkgever en de hiërarchische lijn bij hun opdrachten. De preventieadviseurs hebben dus voornamelijk taken op het vlak van overleg, samenwerking, controle en soms ook analyse.

Deze opdrachten en taken van de interne dienst voor preventie en bescherming zijn gedetailleerd opgenomen in de wetgeving. De interne dienst hoeft deze opdrachten niet allemaal zelf voor haar rekening te nemen; ook de externe dienst kan een aantal van deze taken uitvoeren. Voor een aantal opdrachten en taken is het zelfs zo dat de wetgever vindt dat deze moeten uitgevoerd worden door de preventieadviseur.

De verdeling van de taken en opdrachten worden beschreven in twee documenten:

- Het identificatiedocument van de interne dienst (KB interne diensten, art 8). Dit document beschrijft de samenstelling van de interne dienst, de aanwezige vaardigheden en de opdrachten die de interne dienst uitvoert (en welke extern). Dit identificatiedocument wordt ter beschikking gehouden van de toezichthoudende ambtenaar. - De geschreven overeenkomst met de externe dienst (KB externe diensten, artikel 13). Deze overeenkomst bevat de uit te voeren opdracht(-en), de aard, omvang en minimumduur van de te leveren prestaties worden erin beschreven, evenals de middelen die de werkgever aan de dienst ter beschikking stelt en de relaties met de interne dienst en met het comité PBW.

Aankoopprocedure

Het aankoopbeleid heeft tot doel de invoering van risico’s in de onderneming te beletten. Als men ervoor zorgt dat men enkel veilige toestellen aankoopt, dan worden op voorhand reeds vele gevaren en risico’s vermeden.

Er worden een viertal fasen vooropgesteld

Fase 1: Bestelling: In de bestelbon (of in een bijlage aan de bestelbon) dienen algemene veiligheids- en gezondheidsvereisten te worden opgenomen.

Fase 2: Levering: Bij levering dient de leverancier volgende documenten voor te leggen:

 • CE-verklaring van overeenkomst
 • Een verklaring waarin de leverancier bevestigt dat voldaan is aan eventuele bijkomende eisen i.v.m. veiligheid en gezondheid (een conformiteitsattest)

Fase 3: Indienststelling: Vooraleer het arbeidsmiddel in dienst wordt genomen, moet het hoofd van de interne preventiedienst minimaal volgende zaken nakijken:

 • CE-markering aanwezig?
 • CE-verklaring van overeenkomst geleverd?
 • Is er een verklaring aanwezig dat voldaan wordt aan de gestelde bijkomende eisen i.v.m. veiligheid en gezondheid?
 • Is er een gebruikshandleiding geleverd en is deze volledig?
 • Controle op gebreken die gevaren kunnen inhouden voor de werknemers.
 • Controle op het gebruik van het arbeidsmiddel (wordt het arbeidsmiddel gebruikt zoals voorgeschreven door de fabrikant).

Fase 4: Ingebruikname: Vooraleer een arbeidsmiddel in gebruik wordt genomen dient de werkgever ervoor te zorgen dat de werknemers die met het arbeidsmiddel gaan werken daartoe de nodige opleidingen en instructies krijgen (voor gebruik, onderhoud, ombouw, reiniging en herstelling).

Keuringsverslagen

Installaties en toestellen die een bijzonder gevaar inhouden, dienen periodiek onderworpen te worden aan een keuring door een Externe Dienst voor Technische Keuring (Erkend organisme). Het gaat o.a. over controles van hef- en hijsgereedschappen, elektrische installaties, stooktoestellen, installaties onder druk, veiligheidsharnassen en –gordels, …

Moederschapsbescherming

Voor alle werkzaamheden waarbij zich een specifiek risico kan voordoen van blootstelling aan agentia (chemische producten zoals tolueen), procedés of arbeidsomstandigheden (lawaai, tillen van gewichten), evalueert de werkgever de aard, de mate en de duur van deze blootstelling om ieder risico voor de veiligheid of de gezondheid van de zwangere of lacterende werkneemster alsmede de gezondheid van het kind te beoordelen. De werkgever stelt vast welke algemene maatregelen moeten worden genomen.

Chemische producten

Om de gezondheid van de werknemers te beschermen tegen gevaarlijke stoffen, dienen werkgevers volgende stappen te ondernemen:

 • Alle chemische agentia die op de werkplek aanwezig kunnen zijn, moeten op een systematische wijze geïnventariseerd worden + onderzocht op hun gevaarlijke eigenschappen.
 • Vervolgens moet men algemene preventiemaatregelen treffen om de risico’s voor de veiligheid en de gezondheid terug te dringen.
 • Op de werkposten en activiteiten waar agentia voorkomen, is de uitvoering van een risicobeoordeling vereist.
 • Deze risicobeoordelingen dienen schriftelijk op goed gedocumenteerde wijze te worden opgesteld.
 • Indien ondanks de algemene preventiemaatregelen niet kan worden uitgesloten dat er een veiligheids-of gezondheidsrisico bestaat, moeten specifieke preventiemaatregelen worden getroffen.
 • Daarnaast moeten de werknemers informatie en opleiding krijgen, onder meer over de gepaste bescherming, de veiligheidsinstructiekaarten, de etikettering....

MSDS-fiche

Fabrikanten en leveranciers van chemische stoffen moeten vakmensen voorzien van veiligheidsinformatiebladen met informatie over de eigenschappen van de stof, de gevaren voor de gezondheid en het milieu, de gevaren die zijn gebaseerd op fysicochemische eigenschappen, de opslag, het gebruik, het transport en de verwijdering. Daarnaast bevatten zij richtsnoeren voor de bescherming van de werknemers, voor het bestrijden van branden en zo nodig de maatregelen die moeten worden genomen na een accidentele ontsnapping van chemische stof alsmede eerstehulpverlening.

Het voornaamste doel van veiligheidsinformatiebladen is werkgevers in staat stellen te bepalen of er gevaarlijke chemicaliën aanwezig zijn op de werkplek, en te beoordelen of het gebruik ervan leidt tot risico’s voor de gezondheid en de veiligheid van de werknemers en/of het milieu. Werknemers of hun vertegenwoordigers dienen toegang te hebben tot deze informatiebladen. De informatie in deze bladen kan het uitgangspunt zijn voor de identificatie van de gevaren waaraan werknemers zijn blootgesteld.

Veel gebruikte producten in de drukkerij zijn organische oplosmiddelen; tolueen, aceton, thinner, lijmen, lakken, IPA. Dit zijn geen onschuldige producten. Ze kunnen op korte termijn irritatie van de luchtwegen, duizeligheid en misselijkheid veroorzaken. Op langere termijn kunnen blijvende effecten optreden (OPS of de schildersziekte). Ze tasten het centraal zenuwstelsel aan.

Offsetdruk geeft uitstoot van solventen. Zeefdruk geeft blootstelling aan solventen tijdens het reinigen van de schermen. Xerografie zorgt voor verspreiding van tönerstof. Dit bevat polymeren, kleurpigmenten en magnetiseerbare metaaloxiden.

Brandpreventie

Brand voorkomen is de eerste stap in de preventiehiërarchie zoals omschreven in het KB Brandpreventie. In een drukkerij houdt dit onder andere de gescheiden opslag van brandbare producten in, het werken met explosieveilig gereedschap, de keuze voor veilige machines die voldoen aan de geldende normen…. Een belangrijk aandachtspunt voor de brandpreventie is orde en netheid.