1. Analyses beeldschermwerkposten
2. Opleiding beeldschermwerk
3. Analyses werkposten en functies
4. Opleiding Manueel hanteren van lasten
5. Opleiding Rugsparend werken met patiënten
6. Rugscholing Train de trainer - principe
7. Advies bij inrichting en ontwerp van werkposten


Ergonomie wordt omschreven als een multidisciplinaire wetenschap, die op basis van kennis omtrent de anatomische, fysiologische en psychologische kenmerken van de mens, werkposten, producten en taken zodanig tracht te ontwerpen dat (1) de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de mens gewaarborgd is en (2) doelmatig functioneren wordt bevorderd.
In de praktijk betekent dit dat werkplekken worden aangepast aan de mens, zodat er in comfortabelere omstandigheden gewerkt kan worden.
Bovendien verschaft de ergonomie de nodige informatie aan de werknemer/gebruiker om goede en dus minder belastende houdingen aan te nemen.


1. Analyses beeldschermwerkposten

Wat houdt het in, waarover gaat het?
Een beeldschermwerkpost is het geheel van beeldschermapparatuur, telefoon, modem, printer, telefoon, een modem, een printer, een documenthouder, een stoel en een werktafel, alsook de onmiddellijke werkomgeving. Deze elementen dienen zo op elkaar afgestemd te worden dat eventuele gezondheidsklachten zoals oogklachten, hoofdpijn, nek- en rugpijn, … vermijden worden of alleszins tot een minimum herleid worden. PREMED heeft een specifieke checklist ontworpen om individuele beeldschermwerkposten te observeren, analyseren en beoordelen. Op basis van deze resultaten worden vervolgens concrete en praktische aanbevelingen voorgesteld.

Waarom is het nodig of verplicht?
De wetgever verplicht in het Koninklijk Besluit van 27 augustus 1993 betreffende het werken met beeldschermapparatuur de werkgever tot het uitvoeren van een risicoanalyse van de beeldschermwerkposten. Dit is een belangrijk instrument ter preventie van gezondheidsklachten.

Hoe werken we samen?
Met behulp van een checklist worden beeldschermwerkposten en gebruikers geobserveerd, bevraagd en opgemeten. De verzamelde gegevens worden geanalyseerd en verwerkt tot een risicobeoordeling. In een derde en laatste stap worden concrete en praktische preventiemaatregelen uitgeschreven.


2. Opleiding beeldschermwerk

Wat houdt het in, waarover gaat het?
De opleiding beeldschermwerk is een praktijkgerichte opleiding die de deelnemers informeert en sensibiliseert omtrent de preventie van gezondheidsklachten bij beeldschermwerk. Zo wordt in een eerste deel inzicht verschaft in de problematiek van rug- en andere gezondheidsklachten zoals hoofdpijn, oogklachten, spier- en peespijn, … . Het tweede deel omvat een aantal richtlijnen en aanbevelingen op gebied van (1) werkinhoud en –organisatie, (2) bureaumeubilair en -inrichting, (3) omgevingsfactoren en (4) werkhouding. Binnen elk van deze vier domeinen worden een aantal concrete tips toegelicht en gedemonstreerd, al dan niet met fotomateriaal van eigen beeldschermwerkposten waardoor de herkenningsfactor en het inlevingsvermogen toeneemt. In een laatste deel tenslotte, worden enkele nuttige oefeningen getoond die kunnen helpen klachten te voorkomen of te verminderen.

Waarom is het nodig of verplicht?
Steeds meer en meer werknemers ervaren hinder bij beeldschermwerk, wat voorkomen of geminimaliseerd kan worden door de werknemers voldoende en correct te informeren en te sensibiliseren omtrent een veilige en gezonde beeldschermwerkpost. Bovendien is dit één van de wettelijke verplichtingen van het Koninklijk Besluit van 27 augustus 1993 betreffende het werken met beeldschermapparatuur.

Hoe werken we samen?
Gezien de interactieve aard van deze opleiding worden de sessies beperkt tot 20 personen. Een standaardsessie duurt ongeveer 2u. De deelnemers ontvangen achteraf de nodige documentatie.


3. Analyses werkposten en functies

Wat houdt het in, waarover gaat het?
RULA, Huppes-test, REBA, KIM-methode, MAC, NIOSH-methode, OCRA, Snook,… zijn slechts enkele van de vele ergonomische instrumenten om werkposten en/of functies te beoordelingen. Iedere vragenlijst of methode omvat andere accenten, maar heeft uiteindelijk de doelstelling het inventariseren en beoordelen van ergonomische knelpunten. PREMED heeft een specifieke metodologie opgesteld waarbij verschillende bestaande vragenlijsten gecombineerd worden om te komen tot een globale analyse van de werkpost of functie. Afhankelijk van de vastgestelde knelpunten worden concrete aanbevelingen uitgeschreven.

Waarom is het nodig of verplicht?
Het preventiebeleid in een onderneming moet erop gericht zijn zoveel mogelijk risico’s te elimineren of te minimaliseren. Ook op vlak van ergonomie geldt dit hetgeen betekent dat bestaande werkposten en/of functies geanalyseerd worden zodat eventuele knelpunten verholpen worden ter preventie van gezondheidsklachten.

Hoe werken we samen?
Afhankelijk van de werkposten, functies of taken wordt een specifieke vragenlijst gebruikt om werkposten en/of functies te observeren, op te meten en te beoordelen. Voor iedere werkpost/functie worden maatregelen voorgesteld.


4. Opleiding Manueel hanteren van lasten

Wat houdt het in, waarover gaat het?
Het doel van deze opleiding is de deelnemers te sensibiliseren, te informeren en te motiveren om - zowel thuis als op het werk - spaarzamer met hun rug om te gaan. De deelnemers worden geïnformeerd over het functioneren van de rug en over het ontstaan en behandelen van rugklachten. Vervolgens worden de belangrijkste basisprincipes van rugsparend heffen en tillen toegelicht. Gewapend met deze kennis worden uiteindelijk verschillende rugsparende tiltechnieken aangeleerd en ingeoefend zodat de deelnemers naar huis gaan met zowel de nodige kennis als ervaring inzake rugsparend werken.

Waarom is het nodig of verplicht?
In het dagelijks leven worden vele tilhandelingen op een foutieve manier uitgevoerd waardoor rugklachten ontstaan. Op termijn kan dit aanleiding geven tot een langdurige inactiviteit en afwezigheid op het werk, waarbij zowel de werkgever als de werknemer het slachtoffer zijn. Bovendien bepaalt het KB van 12 augustus 1993 betreffende het manueel hanteren van lasten dat de werkgever zijn werknemers moet informeren en opleiden betreffende het kennen en kunnen uitvoeren van rugsparende tiltechnieken. De werknemers hebben dan de opdracht om deze technieken zoveel als mogelijk toe te passen tijdens hun dagelijkse activiteiten.

Hoe werken we samen?
Iedere opleidingssessie bestaat uit een theoretisch deel met een korte toelichting omtrent de werking van de rug en het ontstaan van rugklachten, gevolgd door een tweede praktisch deel met algemene basisprincipes omtrent rugsparend werken met enkele oefeningen. Gezien de grote interactieve aard van deze opleiding worden de groepen beperkt tot 12 personen. Een standaardsessie duurt ongeveer 3u.


5. Opleiding Rugsparend werken met patiënten

Wat houdt het in, waarover gaat het?
Dagdagelijks zorg dragen voor patiënten, bejaarden, mindervaliden, … is een zeer zware belasting voor de rug, hetgeen een gekend knelpunt is binnen de zorgsector. Deze opleiding heeft als doel verpleegkundigen en verzorgende inzicht en techniek bij te brengen inzake rugklachtenpreventie. Net zoals de algemene rugopleiding wordt de opleiding in twee delen voorzien : het eerste deel omvat een korte toelichting omtrent het functioneren van de rug, vervolgens wordt in het tweede deel enkele basisprincipes betreffende rugsparende werkhoudingen en –bewegingen besproken en ingeoefend. Het uiteindelijke doel, te komen tot een rugsparende en patiëntvriendelijke technieken waarbij de zorgbehoevende wordt verplaatst en/of getild.

Waarom is het nodig of verplicht?
Fysieke lichaamsklachten vormen een belangrijke oorzaak van het ziekteverzuim in de zorgsector waarbij zowel werkgever als werknemers het slachtoffer zijn. Het preventiebeleid moet zich hierbij dan ook richten op zowel het intensiveren van het gebruik van hulpmiddelen, als het trainen van de werknemers in manuele tiltechnieken. Dit laatste is voor de werkgever tevens een wettelijke verplichting van Koninklijk Besluit van 12 augustus 1993 betreffende het manueel hanteren van lasten.

Hoe werken we samen?
Deze opleidingssessie omvat praktijkregels omtrent rugsparend werken en enkele oefeningen waarbij de deelnemers elkaar in een rollenspel moeten tillen en verplaatsen. Gezien de grote interactieve aard van deze opleiding worden de groepen beperkt tot 10 personen. Een standaardsessie duurt ongeveer 3u.


6. Rugscholing Train de trainer - principe

Wat houdt het in, waarover gaat het?
Bedrijven of ondernemingen die veelvuldig geconfronteerd worden met rugproblematiek kunnen een aantal eigen werknemers laten opleiden tot rugcoach. Deze personen hebben dan de taak om verdere projecten omtrent rugsparend werken in de eigen onderneming op poten te zetten en verder uit te bouwen. PREMED voorziet een passende opleiding en begeleiding zodat de rugcoaches voldoende theoretische en praktische bagage hebben om collega-werknemers op een aangename manier kennis en vaardigheden omtrent rugklachtenpreventie bij te brengen. Rugcoaches vervullen een centrale rol bij het preventiebeleid van rugklachten waarbij (1) de aankoop en het gebruik van tilhulpmiddelen, (2) beoordelingen en verbeteringen van hef- en tilsituaties en (3) tilopleidingen aan bod komen.

Waarom is het nodig of verplicht?
Hoe meer interne personen er actief betrokken worden bij het preventiebeleid van rugklachten, hoe meer succes dit beleid zal behalen. Bovendien is het veel eenvoudiger en sneller om eigen werknemers in te schakelen in de moeilijke strijd tegen rugklachten.

Hoe werken we samen?
Gedurende verschillende sessies verspreid over meerdere dagdelen krijgen de werknemers een opleiding over (1) het functioneren van de rug, (2) het ontstaan en behandelen van rugklachten, (3) het beoordelen van hef- en tilsituaties, (4) het uitwerken van rugsparende preventiemaatregelen, (5) rugsparende hef- en tiltechnieken en (6) didactische vaardigheden. Gezien de grote interactieve aard van deze opleiding worden de groepen beperkt tot een 8-tal personen.


7. Advies bij inrichting en ontwerp van werkposten

Wat houdt het in, waarover gaat het?
De ergonomische ontwerpwijze is het mensgericht ontwerpen en inrichten van werkposten waarbij de werkpost, het werkproces en de werkomgeving op elkaar zijn afgestemd. Daarvoor is het nodig dat de taken, de functie, de werkomgeving en niet te vergeten de werkpost optimaal zijn aangepast aan de mogelijkheden en beperkingen van de mens. PREMED kan u adviseren omtrent het (her-)inrichten en/of ontwerpen van werkposten met aandacht voor ergonomische basisprincipes.

Waarom is het nodig of verplicht?
Te veel werkposten blijken niet afgestemd te zijn op de lichaamsafmetingen, de lichamelijke en psychische belastbaarheid of de werking van zintuigen. De mens is dikwijls ondergeschikt aan de technische eisen waardoor steeds meer en meer lichaamsklachten ontstaan. Ter voorkoming van deze lichaamsklachten moet het preventiebeleid zich hierbij richten op het ergonomische inrichten en ontwerpen van werkposten.

Hoe werken we samen?
Door middel van observatie, overleg en communicatie wordt nieuwe en/of bestaande werkposten beoordeeld. Aan de hand van deze resultaten werkposten beoordeeld. Aan de hand van deze resultaten worden concrete aanbevelingen opgesteld, toegelicht en eventueel uitgetest.