14.06.2019
shutterstock_112963258.jpg

Het aanbieden van een outplacement wordt verplicht wanneer de werkgever zich beroept op medische overmacht (Wet van 7 april 2019 betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal, B.S. 19 april 2019). Het beroepen op medische overmacht kan alleen maar nadat een re-integratietraject doorlopen is. Wanneer blijkt dat er geen mogelijkheid is om- binnen de gestelde voorwaarden- een aangepast of ander werk overeen te komen, dan kan de arbeidsarts beslissen tot een definitieve ongeschiktheid of werkaanpassing. De overmacht ontstaat als of werkgever of werknemer deze inroept.

De werkgever hoeft geen outplacementaanbod te doen als het fonds voor bestaanszekerheid van zijn sector, in uitvoering van een algemeen bindend verklaarde cao, een gelijkwaardige begeleiding naar een nieuwe baan organiseert.

De werkgever die zich beroept op medische overmacht om een einde te maken aan een arbeidscontract, moet de werknemer schriftelijk binnen de 15 dagen een outplacementaanbod bezorgen ter waarde van 1.800 euro.

De werknemer heeft 4 weken de tijd om het outplacementaanbod al dan niet te aanvaarden.

Het recht op outplacement vervalt als de werknemer binnen die termijn niet schriftelijk reageert.

Het outplacement zelf bestaat uit een begeleiding van ten minste 30 uur en wordt binnen de 3 maanden opgenomen.

Als de werknemer binnen de 3 maanden nieuw werk vindt en hij zijn vorige werkgever daarvan op de hoogte brengt, kan hij de outplacementbegeleiding stopzetten. Als zijn nieuwe contract binnen de 3 maanden zou beëindigd worden, kan hij het outplacementprogramma opnieuw opnemen en voortzetten alsof er niets gebeurd was.

Het outplacementaanbod is niet vereist als de werknemer zich beroept op overmacht.

Voor meer info kan je terecht bij je sociaal secretariaat.

corona virus
14.09.2023

Covid 19 najaar 2023

Corona wordt benaderd op een vergelijkbare manier als een griep. De aanvangssymptomen van corona variëren van milde luchtwegklachten (zoals een verstopte neus, loopneus, niezen, keelpijn en hoesten) ...
Meer lezen