18.06.2021
shutterstock_445021081.jpg

Arbeid brengt risico’s voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers met zich mee. Er bestaan wettelijke voorschriften en reglementeringen in verband met welzijn op het werk. Iedere werkgever moet deze voorschriften toepassen en iedere werknemer moet de voorschriften toepassen. Ook de student-werknemers.

info: Jongeren op het werk - Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (belgie.be)

Het is verboden om jongeren arbeid te laten verrichten die als gevaarlijk kan beschouwd worden:

 • die de jongere lichamelijk of psychisch niet aankan;
 • met blootstelling aan bepaalde gevaarlijke stoffen;
 • met blootstelling aan ioniserende straling;
 • met risicofactoren die de jongere niet kan beseffen of voorkomen door zijn gebrek aan ervaring of opleiding;
 • met blootstelling aan extreme koude, hitte, lawaai of trillingen.

Deze principes worden geconcretiseerd in een wettelijke lijst van agentia, procedés en werkzaamheden verboden voor jongeren.

Dit verbod is onder strikte voorwaarden niet van toepassing in het kader van een beroepsopleiding of voor student-werknemers.

Indien de student-werknemer blootgesteld is aan de risico’s waarvoor ook de gewone werknemers van de onderneming passend gezondheidstoezicht vereist is, zal dit gezondheidstoezicht eveneens vereist zijn voor de student. 

Meer bepaald gaat het hier over: 

 • tewerkstelling aan een veiligheidsfunctie 
 • uitoefenen van een functie met verhoogde waakzaamheid 
 • tewerkstelling bij een activiteit verbonden aan voedingswaren 
 • uitoefenen van een activiteit met een welbepaald risico: blootstelling aan chemische, fysische of biologische agentia of blootstelling aan ergonomische belasting 

COVID-19 - Jongeren mogen op het werk nooit blootgesteld worden aan biologische agentia van klasse 3 en 4. Het COVID-19-virus behoort tot de biologische agens van groep 3.

Jongeren mogen geen studentenjobs uitoefenen met een verhoogd risico om besmet te raken. Het gaat dan bijvoorbeeld over vakantiewerk in zorginstellingen. Studenten mogen wél werken in de keuken, bij de schoonmaak of op de administratieve dienst van deze instellingen. Ook op zorgafdelingen waar er geen verhoogd risico is.

Voor jongeren die in het kader van hun opleiding stage moeten lopen in een ziekenhuis of zorginstellingen gelden uitzonderingen op deze regel.

info: Welke verplichtingen moet de werkgever naleven om jongeren in zo veilig en gezond mogelijke omstandigheden te laten werken? - Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (belgie.be)

Bepaalde studenten-werknemers (omdat ze nog niet volgroeid zijn of nog onvoldoende ervaring hebben) worden ook nog onderworpen aan een voorafgaande gezondheidsbeoordeling: 

 • studenten die op het ogenblik van het begin van hun tewerkstelling de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. 
 • studenten die nachtarbeid verrichten 
 • studenten die worden tewerkgesteld aan gevaarlijke werken (in toepassing van afwijkingsbepalingen) 
thermometer - warmte - zon
18.07.2022

Hoge temperaturen op het werk

Overmatige warmte van klimatologische oorsprong wordt gemeten met een thermometer zijnde de WBGT thermometer. Zo'n thermometer houdt rekening met de luchttemperatuur, maar ook met de vochtigheidsgraad...
Meer lezen