Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers
Je bent hier:

Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers

Laatst gewijzigd op: 28/06/2018

Deel dit artikel:

“Langdurig zieken ondersteunen en begeleiden naar werk”

Onder deze titel lieten de Ministers van werk en volksgezondheid aan de wereld weten dat langdurig zieken die in aanmerking komen zachtjes terug naar het werk zullen begeleid worden.

Vanaf 1 januari 2017 is een nieuwe regeling van toepassing voor re-integratie in het werk van langdurig zieke werknemers. De afdeling medisch toezicht van de externe en interne preventiediensten bieden de mogelijkheid om werknemers in dit traject bij hen te plaatsen.

 

Waarom een nieuwe regeling

Het stijgende prijskaartje voor de sociale zekerheid, de precaire financiële situatie van de zieke en zijn sociaal isolement maken dat zo een win-win situatie ontstaat.

Voor de werknemer die in langdurig ziekteverlof is, voorziet men een centrale rol voor de bedrijfsarts. Voor degenen die geen werk hebben ligt de focus bij de adviseur van het ziekenfonds.

Het Koninklijk besluit van 28 mei 2003 op het gezondheidstoezicht wordt door enkele nieuwe KB’s gewijzigd om dit mogelijk te maken. Twee KB’s van 28 oktober 2016 (Minister van werk) en van 8 november 2016 Minister van sociale zaken) werden op 24 november 2016 gepubliceerd in het Staatsblad. Nog een ander KB zal binnenkort volgen. De arbeidswet van 3 juli 1978 werd op 9 januari 2017 om de sociale regeling mogelijk te maken.

Ter herinnering: de oude regeling tot 31 december 2016

De oude regeling was van toepassing tot 8 januari 2017. De werknemer die definitief ongeschikt werd verklaard door zijn behandelend arts, kon een aangetekend schrijven richten aan zijn werkgever met het verzoek hem te re-integreren. De werkgever vroeg daaropvolgend aan de bedrijfsarts om dit te beoordelen. Het resultaat was dan ofwel een re-integratie in een aangepast of nieuw werk bij de bestaande werkgever, maar net zo goed kon er een overmacht situatie ontstaan waarbij de werkgever aangaf geen dergelijk aangepast of nieuw werk te hebben.

Deze regeling kan echter niet meer tot overmacht leiden in de nieuwe wetgeving.

De nieuwe regeling vanaf 1 januari 2017

Fase 1: start van het re-integratietraject

Niet gewijzigd : de werknemer kan nog steeds zelf het initiatief nemen. Met zijn akkoord kan ook zijn behandelend arts dit doen. Dat kan meteen vanaf de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid.

Nieuw is dat nu ook het ziekenfonds het initiatief kan nemen. Hij selecteert de werknemers die hiervoor het best in aanmerking komen binnen de eerste 2 maanden van de arbeidsongeschiktheid. Mensen waarvan hij vermoedt dat ze na de nodige revalidatie zelf het werk zullen hervatten of anderzijds mensen die niet in staat geacht worden aan het werk te gaan zullen niet in het re-integratietraject terecht komen.

Eveneens nieuw is dat de werkgever zelf een werknemer die minstens 4 maanden langdurig ziek is in het re-integratietraject kan starten. Dat kan vanaf 1 januari 2017 voor mensen die na 1/1/2016 ziek zijn geworden en vanaf 1 januari 2018 voor degenen die reeds daarvoor afwezig waren.

Uitzonderingen: in geen enkel geval kunnen werknemers met een arbeidsongeval of beroepsziekte in een re-integratietraject worden opgenomen.

 

Fase 2 : de re-integratiebeoordeling door de bedrijfsarts

De bedrijfsarts onderzoekt de langdurig zieke werknemer. Hij vraagt toelating tot overleg met de andere artsen: de behandelend arts, de adviseur van het ziekenfonds. Hij kan ook andere preventieadviseurs inschakelen (ergonoom, psycholoog). 

Hij beoordeelt de werknemer op zijn restcapaciteiten. Wat de werknemer nog kan is belangrijk. Het oordeel geeft weer of het “overeengekomen werk” al dan niet op termijn terug mogelijk is, en of tijdelijk dan wel definitief “aangepast” of “ander” werk kan worden uitgevoerd. De bedrijfsarts beschrijft wat de voorwaarden zijn. We spreken van een formulier van re-integratie beoordeling.

De beoordeling moet binnen de 40 werkdagen afgewerkt zijn.

Wat met de definitief ongeschikte werknemer die niet in ziekteverlof is

Opgelet: het KB van 9.3.2017 (tot wijziging van artikel 72 van het KB gezondheidstoezicht) maakt het mogelijk dat de werknemer die niet in ziekteverlof is in een re-integratietraject wordt geplaatst na een definitieve beslissing van de bedrijfsarts tot definitieve ongeschiktheid.

 

Fase 3 : het re-integratieplan door de werkgever

De werkgever ontvangt formulier van re-integratiebeoordeling en bekijkt of hij onder de beschreven voorwaarden een werk kan aanbieden aan de werknemer. Als er deeltijdse arbeid wordt gevraagd moet de adviseur van het ziekenfonds zich uitspreken over de uitkering.

Mogelijkheden:

  • De werkgever heeft een plan en de werknemer gaat akkoord.
  • De werkgever heeft geen plan. Hij moet dit schriftelijk motiveren.
  • De werkgever heeft een plan en de werknemer gaat niet akkoord. De laatste moet dit schriftelijk motiveren.

 De wetgeving voorziet welbepaalde termijnen hiervoor. Het plan wordt nadien opgevolgd.

 

Collectief re-integratiebeleid

De werkgever werkt een beleid uit, samen met het comité preventie en bescherming. Hierin wordt op voorhand bepaald wat het beleid zal zijn. Als dit deel goed is uitgewerkt, hoeft het alleen maar te worden toegepast als een geval zich aandient.

 

Rechtszekerheid arbeidsrelatie

Een wet tot wijziging arbeidswet van 3 juli 1978 is van kracht geworden op 9 januari 2017.

Deze wijziging gaat over behoud van voordelen, opzegvergoedingen, gewaarborgd loon en de regeling tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst door overmacht in geval van definitieve arbeidsongeschiktheid. Dit laatste zal enkel nog kunnen na het beëindigen van een re-integratietraject. Werkgevers van bij Premed aangesloten bedrijven kunnen hierover meer lezen op het extranet na inloggen.

Tenzij de bedrijfsarts oordeelt dat er definitieve ongeschiktheid is en dat er in de onderneming geen enkel aangepast of ander werk kan worden uitgeoefend is het met andere woorden verplicht na te gaan of er aangepast of ander werk beschikbaar is in de onderneming. Men gaat dit zoeken naar werk ook moeten kunnen aantonen, bij middel van het re-integratieplan.

 

Wie vult welk aanvraagformulier in?

Aanvraag door werknemer

In te vullen door werknemer

In te vullen door werkgever

01a -Verzoek tot opstarten van een re-integratietraject - initiatief werknemer

Word - PDF

 

02 - Toelating contacteren en gegevens ziekenfonds

Word - PDF

 

06 - Verwijsbrief bij een re-integratietraject

Word - PDF

 
 

03 - Werkgever overeengekomen arbeid en mogelijkheden tot aanpassing

Word - PDF

 

Aanvraag door werkgever

In te vullen door werknemer

In te vullen door werkgever

 

01b - Verzoek tot opstarten van een re-integratietraject - initiatief werkgever

Word - PDF

 

03 - Werkgever overeengekomen arbeid en mogelijkheden tot aanpassing

Word - PDF

02 - Toelating contacteren en gegevens ziekenfonds

Word - PDF

 

06 - Verwijsbrief bij een re-integratietraject

Word - PDF

 

 

Aanvraag door mutualiteit

In te vullen door werknemer

In te vullen door werkgever

 

03 - Werkgever overeengekomen arbeid en mogelijkheden tot aanpassing

Word - PDF

02 - Toelating contacteren en gegevens ziekenfonds

Word - PDF

 

06 - Verwijsbrief bij een re-integratietraject

Word - PDF

 

 

Algemene informatie

folder - Toelichting bij het re-integratietraject voor werkgevers

Model van re-integratieplan voor werkgevers

Model van gemotiveerd verslag voor het niet opstellen van een re-integratieplan voor werkgevers.

Model van Mededeling door de werkgever van de overeengekomen arbeid bij een re-integratietraject en mogelijkheden tot aangepast of ander werk

Besluit

De nieuwe regeling in verband met re-integratie van zieke werknemers is van kracht geworden. De regeling i.v.m. overmacht werd gewijzigd.

De nodige documenten zijn beschikbaar bij Premed.

Wij houden u uiteraard op de hoogte.