10.04.2018
shutterstock_697478473.jpg

Dit wordt op verschillende plaatsen in de wetgeving bepaald.

- Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en zijn uitvoeringsbesluiten

- Codex X.3 – Jongeren op het werk

- Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

 

Codex X.3 – Jongeren op het werk

Wie is een jongere? 

 • elke persoon van 15 tot 18 jaar, die niet meer onderworpen is aan de voltijdse leerplicht en die tewerkgesteld wordt krachtens een arbeidsovereenkomst of die, anders dan krachtens een arbeidsovereenkomst, arbeid verricht onder het gezag van een ander persoon;
 • elke persoon die niet meer onderworpen is aan de voltijdse leerplicht en die tewerkgesteld wordt krachtens een leerovereenkomst;
 • elke persoon die niet meer onderworpen is aan de voltijdse leerplicht en die arbeid verricht krachtens een overeenkomst gesloten in het kader van een opleidingstraject;
 • een leerling of student die een studierichting volgt waarvan het opleidingsprogramma voorziet in een vorm van arbeid die in de onderwijsinstelling wordt verricht;
 • een student-werknemer die tewerkgesteld wordt in het kader van een arbeidsovereenkomst voor tewerkstelling van studenten bedoeld in titel VII van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;

 

Wie is student-werknemer of jobstudent? 

student-werknemer (jobstudent) zijn: alle studenten die, overeenkomstig titel VII van de Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, met de werkgever een arbeidsovereenkomst hebben gesloten voor een tewerkstelling als student, met uitzondering van de categorieën studenten die zijn uitgesloten krachtens artikel 122 van diezelfde wet, doch met inbegrip van de studenten die ten minste zes maanden werken, voor zover zij dit niet gedurende een ononderbroken periode van zes maanden bij dezelfde werkgever doen.

 

Welke werkposten zijn toegelaten of verboden? 

De welzijnswetgeving bevat een niet-limitatieve lijst met jobs die verboden zijn voor jobstudenten. Deze lijst is een leidraad om te beslissen welke werkposten al dan niet voor jobstudenten toegelaten zijn. Na het uitvoeren van een risicoanalyse van de werkpost beslist de werkgever of het gerechtvaardigd is om een jonge werknemer in te zetten op de werkplek.

Ook de leeftijd (jonger of ouder dan 18 jaar) speelt een rol bij het bepalen of een job wel of niet uitgevoerd mag worden. 

Algemene regels 

Het is verboden om jongeren arbeid te laten verrichten die als gevaarlijk kan beschouwd worden:

 • die de jongere lichamelijk of psychisch niet aankan;
 • met blootstelling aan bepaalde gevaarlijke stoffen;
 • met blootstelling aan ioniserende straling;
 • met risicofactoren die de jongere niet kan beseffen of voorkomen door zijn gebrek aan

Enkel voorbeelden:

 • besturen van graafwerktuigen en –machines
 • oprichten en afbreken van stellingen
 • gebruik van schiethamers
 • arbeid met gevaarlijke machines : houtbewerkingsmachines, metaalpersen, valhamers ,…  

Afwijkingen

De hierboven vermelde verboden arbeid is niet van toepassing op de studenten-werknemers die 18 jaar zijn of ouder, onder de volgende voorwaarde:

 • zij worden niet betrokken bij het besturen van gemotoriseerde transportwerktuigen;
 • hun studierichting stemt overeen met de werkzaamheden waarvoor de verbodsbepaling geldt;
 • de werkgever vraagt, alvorens de studenten-werknemers tewerk te stellen, het advies van het Comité en de bevoegde preventieadviseur.   

 

Wat is een gemotoriseerd transportwerktuig?

Alle voertuigen op wielen, uitgezonderd voertuigen op rails, die zijn bestemd voor het vervoeren, trekken, het duwen, het heffen of stapelen en het wegzetten van stellingen en lasten ongeacht welke aard en die worden bediend door een bestuurder die hetzij naast een transportwerktuig meeloopt, hetzij meerijdt op het chassis bevestigde meestijgende bestuurdersplaats.

 

Uitgaande van de verboden lijst & de afwijkingen moet men besluiten dat jobstudenten nooit mogen werken met gemotoriseerde transportwerktuigen.

 

 

Toch voorziet de wetgever enkele specifieke uitzonderingen.

 1. toegelaten vanaf 18 jaar: platformtruck met meerijdende bestuurder 

 • met “geringe hefhoogte”;
 • max. 16 km/uur;
 • bij loslaten keert bedieningsorgaan naar neutrale stand en komt de rem in werking.

 

2. toegelaten vanaf 16 jaar: platformtruck met meelopende bestuurder (elektrische transpallet) 

 • met “geringe hefhoogte”;
 • max. 6 km/uur;
 • bij loslaten keert bedieningsorgaan naar neutrale stand en komt de rem in werking.

 

Opmerking: de term “met geringe hefhoogte” duidt op het heffen van de last op een hoogte die juist voldoende is om deze last vrij te kunnen vervoeren (niet-stapelend gemotoriseerd transportwerktuig).

 

Bronnen;

http://www.werk.belgie.be/

https://www.p-i.be/

https://sentral.kluwer.be/

doos dragen
03.06.2024

Nieuwe wetgeving ergonomie

De nieuwe wetgeving ergonomie die vanaf 25 mei van kracht is, brengt enkele belangrijke wijzigingen met zich mee in boek VIII van de codex over het welzijn op het werk. Hieronder staan de belangrijkst...
Meer lezen