13.03.2023
eterniet platen

De artikels in de codex over het welzijn op het werk rond asbest zijn aangepast. Zo is er een verstrenging ingevoerd van de asbestregels i.v.m. de inventaris, luchtmetingen en preventiemaatregelen. Dit K.B. is op 9 maart in voege getreden. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende:

Jaarlijkse actualisatie van de asbestinventaris

Artikel VI.3-4 en artikel VI.3-6 van de titel 3, boek VI van de codex verplichten de werkgever tot het opmaken van een inventaris van alle asbesthoudend materialen in alle delen van de gebouwen, in de arbeidsmiddelen en beschermingsmiddelen op de arbeidsplaats en tot het bijwerken van deze inventaris.

Er werd nu een extra verplichting toegevoegd:  ″Deze inventaris wordt jaarlijks geactualiseerd, alsook na elke gebeurtenis of actie die aanleiding geeft tot een verandering in de toestand van het aanwezige asbesthoudend materiaal, na verwijdering van asbesthoudend materiaal, en na detectie van asbesthoudend materiaal dat niet in de inventaris is vermeld.″

Advies preventieadviseur, arbeidsarts en voorleggen aan Comité

Deze verplichting bestond al voor de asbestinventaris zelf maar is nu ook toegevoegd voor de update; de preventieadviseur arbeidsveiligheid en de arbeidsarts moeten hun schriftelijk advies geven en deze informatie moet ook voorgelegd worden aan het Comité.

Verduidelijking wie destructief asbestonderzoek moet uitvoeren voor de start van (sloop)werken

Artikel VI.3-4 bepaalde voorheen al dat er voor de aanvang van de werkzaamheden, die asbestverwijderingswerken, sloopwerkzaamheden, of andere werkzaamheden die aanleiding kunnen geven tot blootstelling aan asbest, de bestaande (visuele) asbestinventaris moest uitgebreid worden met een (destructieve) inventaris met gegevens over de aanwezigheid van asbest en asbesthoudend materiaal in de gedeelten van gebouwen, de machines en installaties die moeilijk bereikbaar zijn en die in normale omstandigheden geen aanleiding kunnen geven tot blootstelling aan asbest. En dat in dat geval intact materiaal beschadigd mocht worden door monsternemingen.

Er wordt nu verduidelijkt dat de verantwoordelijke voor deze bijkomende (destructieve) inventaris de 'werkgever-opdrachtgever van deze werkzaamheden' is.

Opmaak van een nieuwe of update van een bestaande asbestinventaris moet voortaan gebeuren volgens de werkwijze opgenomen in de nieuwe bijlage VI.3.5.

Er wordt ook bepaald hoe monsters moeten genomen worden voor de analyse van de aanwezigheid van (overeenkomstig de werkwijze zoals beschreven in bijlage VI.3-5).

Nieuwe werkwijze voor de opmaak van asbestinventaris - materiaallijst voor de inventariseerder - norm als conforme leidraad

Er wordt een nieuwe bijlage VI.3-5 gevoegd bij titel 3, boek VI van de codex. Deze bijlage omvat de werkwijze die moet worden toegepast bij het opmaken van een asbestinventaris.

Deze bijlage bevat vooreerst een lijst van materieel waarover de inventariseerder moet beschikken om representatieve monsters te nemen, kruisbesmetting tussen monsters te voorkomen, de omgeving niet contamineren en zichzelf te beschermen. Dit is geen limitatieve lijst, en bijkomende uitrusting kan noodzakelijk blijken indien de monsternemingstechniek dat vereist of indien de risicoanalyse dat aangeeft.

De monsterneming van asbestverdachte materialen gebeurt volgens de meest recente en geschikte wetenschappelijke richtlijnen die een accuraat resultaat waarborgen en die een hoge bescherming van de inventariseerder en de omgeving waarborgen.

De personen die de Engelse code van goede praktijk ’HSG248: Asbestos: The analysts’ guide for sampling, analysis and clearance procedures’ toepassen, worden vermoed te beantwoorden aan deze meest recente wetenschappelijke richtlijnen.

Andere wijzigingen:

  • verduidelijking van de asbestinfo die aan aannemers moet bezorgd worden om asbestblootstelling te vermijden
  • werken moeten stilgelegd worden als aannemer stoot op verdacht materiaal bij het uitvoeren van werken
  • uitvoeren van luchtmetingen volgens een monsternemingsstrategie opgesteld door het erkend labo - informatieplicht CPPW en advies PAAA
  • alternatief voor werken in hermetisch afgesloten zone die technisch niet haalbaar zijn
  • aanpassingen van de preventiemaatregelen in de bijlage van de techniek van de hermetisch afgesloten zone

De volledige wettekst vind je hier.

Wil je meer info of ondersteuning?

Aarzel niet om ons te contacteren!

Lynn Charleer - preventieadviseur arbeidsveiligheid en arbeidshygiënebij Premed
27.03.2024

Collega in de kijker - Lynn Charleer

Lynn Charleer is sinds januari lid van de warme Premed-familie. Na meer dan 7 jaar ervaring als consultant in de voedings- en farmaceutische industrie, koos ze ervoor preventieadviseur te worden.
Meer lezen