24.09.2018
burnout.jpg

In de media wordt terecht veel aandacht besteed aan stress en burn-out. Burn-out is immers veel meer dan een loutere vermoeidheid door het werk. Het is een ziekte, een symptoom van professionele uitputting, dewelke niet met depressie gelijkgesteld kan worden.

De diagnose van burn-out wordt echter dikwijls te snel gegeven en hulpverleners beschikken tot vandaag onvoldoende over de juiste instrumenten om een correcte diagnose te stellen. Om hierop een antwoord te bieden, hebben onderzoekers aan de KU Leuven een project op poten gezet ter ontwikkeling van een nieuw screeningsinstrument voor burn-out. Deze ‘Burn-Out Assessment Tool’(BAT), een vragenlijst om enerzijds werknemers die aan burn-out lijden te identificeren en anderzijds een hulpmiddel te bieden aan professionals voor het diagnosticeren van burn-out, zou dus een betere preventie, een efficiëntere opsporing en een betere behandeling van burn-out mogelijk moeten maken. Het belang van dergelijk instrument valt niet te ontkennen, daar burn-out een belangrijke oorzaak is van ziekteverzuim en verloop, een enorme kost dus voor u als werkgever.

 

Definitie

Na het bevragen van Belgische en Nederlandse arbeidsgeneesheren en psychologen naar de symptomen en oorzaken van burn-out., kwamen de onderzoekers tot de volgende vijf clusters van symptomen:

  1. Uitputting (zowel fysiek als psychologisch)
  2. Stress-gerelateerde klachten (zowel gedragsmatig als psychosomatisch)
  3. Cognitief disfunctioneren (geheugen-, concentratie- en prestatieproblemen)
  4. Emotioneel controleverlies (zowel hevige emotionele reacties als langdurige sombere stemming )
  5. Mentale distantie (het mentaal afstand nemen van het werk)

Eerder onderzoek naar de oorzaken geeft aan dat burn-out een werkgerelateerde problematiek is. Enkele kanttekeningen zijn hier evenwel op hun plaats: Zo ontstaat burn-out vaak uit een combinatie van verschillende factoren die zowel privé- als werkgebonden zijn. Bovendien wordt werk breder gezien dan betaalde arbeid. Onder werk kunnen we ook andere activiteiten zoals studeren, vrijwilligerswerk, etc. onderbrengen. Ook hier kan men dus spreken van een burn-out. Voor een meer uitgebreide definitie kan je op https://kuleuvenblogt.be/2017/02/20/op-zoek-naar-een-nieuwe-definitie-van-burn-out/ terecht.

 

Nieuwe vragenlijst

De diagnose van burn-out gebeurt tot vandaag op basis van een vragenlijst die dateert van vóór de jaren ’90. Onze kennis over en ervaring met burn-out is er sindsdien enorm op vooruit gegaan. Daarnaast blijkt dat de huidige vragenlijst onvolledig is. Zo zijn er geen vragen over cognitieve en stress-gebonden symptomen of rond de mogelijkheid om het werk nog op een correcte manier te kunnen uitvoeren. Tot slot zijn er onvoldoende normen beschikbaar, waardoor de huidige vragenlijst in de praktijk eigenlijk nauwelijks gebruikt wordt…

Bijgevolg hebben de onderzoekers de BAT opgesteld om te helpen bij het stellen van een diagnose van burn-out, het risico op burn-out beter in te schatten en dus ook met preventiemaatregelen aan de slag te kunnen gaan. Bij een problematiek als burn-out is het uiteraard in het belang van uzelf als uw werknemers om te voorkomen in plaats van te genezen.

 

Verloop project

Het komen tot nieuwe definitie van burn-out en het nagaan van de betrouwbaarheid en validiteit van de BAT zijn reeds afgerond en de resultaten zijn veelbelovend. Nog lopende zijn de analyses van een bevolkingsonderzoek in Vlaanderen en Nederland om de relatie tussen burn-out, persoonlijkheid en werkgerelateerde kenmerken te verduidelijken. Ook wordt dit onderzoek gebruikt om de prevalentie van burn-out in kaart te brengen. Tenslotte zal een klinische validiteitsstudie worden uitgevoerd bij opgebrande werknemers, met als doel een knipperlichtmodel met grenswaarden voor de BAT te formuleren om zo een correctere inschatting van het risico op burn-out te kunnen maken.

De lancering van de BAT staat gepland in de loop van september 2018. Naast het stellen van een juiste diagnose, zal het instrument dus ook gebruikt kunnen worden om het burn-out risico binnen organisaties te bepalen en op basis hiervan preventieve maatregelen te nemen. Gelet op de enorme kost van burn-out voor uw werknemers als uzelf, valt de ontwikkeling van de BAT alleen maar toe te juichen.

 

U kan uiteraard steeds bij Premed terecht voor meer informatie omtrent burn-out en andere welzijnsgerelateerde thema’s op www.premed.be/nieuws.
Bekijk zeker ook een ons opleidingsaanbod op www.premed.be/opleidingen.

 

doos dragen
03.06.2024

Nieuwe wetgeving ergonomie

De nieuwe wetgeving ergonomie die vanaf 25 mei van kracht is, brengt enkele belangrijke wijzigingen met zich mee in boek VIII van de codex over het welzijn op het werk. Hieronder staan de belangrijkst...
Meer lezen